2019 rok

Zarządzenie Nr 83/2019 Wójta Gminy Turek z dnia 29 listopada 2019 r.

Zarządzenie Nr 83/2019
Wójta Gminy Turek
z dnia 29 listopada 2019 r.

w sprawie przekazania informacji podległym jednostkom organizacyjnym o kwotach dochodów i wydatków na rok 2019


Na podstawie art. 249 ust.1 pkt1 z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz.U. z 2019 roku, poz.869 ze zm.) zarządzam co następuje:
§ 1. 1. W związku z Uchwałą Nr IV/18/18 Rady Gminy Turek z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019
•    Zarządzeniem Nr 1/2019 Wójta Gminy Turek z dnia 2 stycznia 2019 roku w sprawie zmian w budżecie,
•    Zarządzeniem Nr 3/2019 Wójta Gminy Turek z dnia 3 stycznia 2019 roku w sprawie zmian w budżecie,
•    Uchwałą Nr VI/28/2019 Rady Gminy Turek z dnia 28 stycznia 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Turek na rok 2019,
•    Zarządzeniem Nr 6/2019 Wójta Gminy Turek z dnia 30 stycznia 2019 roku w sprawie zmian w budżecie,
•    Zarządzeniem Nr 9/2019 Wójta Gminy Turek z dnia 14 luty 2019 roku w sprawie zmian w budżecie,
•    Uchwałą Nr VII/40/2019 Rady Gminy Turek z dnia 20 lutego 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Turek na rok 2019,
•    Uchwałą Nr VIII/43/2019 Rady Gminy Turek z dnia 27 marca 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Turek na rok 2019,
•    Zarządzeniem Nr 15/2019 Wójta Gminy Turek z dnia 29 marca 2019 roku w sprawie zmian w budżecie,
•    Zarządzeniem Nr 20/2019 Wójta Gminy Turek z dnia 10 kwietnia 2019 roku w sprawie zmian w budżecie,
•    Uchwałą Nr IX/53/2019 Rady Gminy Turek z dnia 29 kwietnia 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Turek na rok 2019
•    Zarządzeniem Nr 23/2019 Wójta Gminy Turek z dnia 2 maja 2019 roku w sprawie zmian w budżecie,
•    Uchwałą Nr X/56/2019 Rady Gminy Turek z dnia 17 maja 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Turek na rok 2019
•    Zarządzeniem Nr 29/2019 Wójta Gminy Turek z dnia 23 maja 2019 roku w sprawie zmian w budżecie,
•    Uchwałą Nr XII/68/ 2019 Rady Gminy Turek z dnia 18 czerwca 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Turek na rok 2019
•    Zarządzeniem Nr 36/2019 Wójta Gminy Turek z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie zmian w budżecie,
•    Zarządzeniem Nr 38/2019 Wójta Gminy Turek z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie zmian w budżecie,
•    Zarządzeniem Nr 41/2019 Wójta Gminy Turek z dnia 16 lipca 2019 roku w sprawie zmian w budżecie,
•    Zarządzeniem Nr 42/2019 Wójta Gminy Turek z dnia 18 lipca 2019 roku w sprawie zmian w budżecie,
•    Zarządzeniem Nr 44/2019 Wójta Gminy Turek z dnia 22 lipca 2019 roku w sprawie zmian w budżecie,
•    Uchwałą Nr XIII/76/19 2019 Rady Gminy Turek z dnia 6 sierpnia 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Turek na rok 2019
•    Zarządzeniem Nr 49/2019 Wójta Gminy Turek z dnia 8 sierpnia 2019 roku w sprawie zmian w budżecie,
•    Zarządzeniem Nr 52/2019 Wójta Gminy Turek z dnia 14 sierpnia 2019 roku w sprawie zmian w budżecie,
•    Zarządzeniem Nr 57/2019 Wójta Gminy Turek z dnia 27 sierpnia 2019 roku w sprawie zmian w budżecie,
•    Uchwałą Nr XIV/81/19 2019 Rady Gminy Turek z dnia 23 września 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Turek na rok 2019
•    Zarządzeniem Nr 67/2019 Wójta Gminy Turek z dnia 30 września 2019 roku w sprawie zmian w budżecie,
•    Zarządzeniem Nr 69/2019 Wójta Gminy Turek z dnia 11 pażdziernika 2019 roku w sprawie zmian w budżecie,
•    Uchwałą Nr XV/86/19 2019 Rady Gminy Turek z dnia 24 pażdziernika 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Turek na rok 2019
•    Zarządzeniem Nr 73/2019 Wójta Gminy Turek z dnia 30 pażdziernika 2019 roku w sprawie zmian w budżecie,
•    Uchwałą Nr XVI/96/19 2019 Rady Gminy Turek z dnia 25 listopada 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Turek na rok 2019
•    Zarządzeniem Nr 82/2019 Wójta Gminy Turek z dnia 29 listopada 2019 roku w sprawie zmian w budżecie,

informuję podległe jednostki budżetowe o kwotach dochodów i wydatków na rok 2019, zgodnie z następującymi załącznikami:


•    Załącznik Nr 1 w zakresie dochodów realizowanych przez Urząd Gminy,
•    Załącznik Nr 2 w zakresie wydatków  realizowanych przez Urząd Gminy,
•    Załącznik Nr 3 w zakresie wydatków realizowanych przez SP w Turkowicach
•    Załącznik Nr 4 w zakresie wydatków realizowanych przez SP w Chlebowie
•    Załącznik Nr 5 w zakresie wydatków realizowanych przez SP w Żukach
•    Załącznik Nr 6 w zakresie wydatków realizowanych przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Słodkowie
•    Załącznik Nr 7 w zakresie wydatków realizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Turku


§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 29 listopada 2019 r.

Wójt Gminy Turek

/-/ Wójt Gminy Turek

Załączniki:

Lista wiadomości
w sprawie przekazania informacji podległym jednostkom organizacyjnym o kwotach dochodów i wydatków na rok 2019
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2019
w sprawie przekazania informacji podległym jednostkom organizacyjnym o kwotach dochodów i wydatków na rok 2019
w sprawie przekazania informacji podległym jednostkom organizacyjnym o kwotach dochodów i wydatków na rok 2020
w sprawie przekazania informacji podległym jednostkom organizacyjnym o kwotach dochodów i wydatków na rok 2019
w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
w sprawie przekazania informacji podległym jednostkom organizacyjnym o kwotach dochodów i wydatków na rok 2019
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2019
w sprawie przekazania informacji podległym jednostkom organizacyjnym o kwotach dochodów i wydatków na rok 2019
w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2020-2027.
w sprawie projektu budżetu Gminy Turek na 2020 rok.
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 27/2019 Wójta Gminy Turek z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Biblioteki Publicznej Gminy Turek w Słodkowie
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
w sprawie przekazania informacji podległym jednostkom organizacyjnym o kwotach dochodów i wydatków na rok 2019
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2019
w sprawie przekazania informacji podległym jednostkom organizacyjnym o kwotach dochodów i wydatków na rok 2019
w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia przetargu w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego
w sprawie przekazania informacji podległym jednostkom organizacyjnym o kwotach dochodów i wydatków na rok 2019
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2019
w sprawie przekazania informacji podległym jednostkom organizacyjnym o kwotach dochodów i wydatków na rok 2019
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2019.
w sprawie przekazania informacji podległym jednostkom organizacyjnym o kwotach dochodów i wydatków na rok 2019
w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
w sprawie wyborów uzupełniających członka Rady Sołeckiej Sołectwa Warenka.
w sprawie wniesienia wkładu niepieniężnego przez Gminę Turek do Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością „Oświetlenie Uliczne i Drogowe" z siedzibą w Kaliszu.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego ds. informatyki w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
w sprawie przekazania informacji podległym jednostkom organizacyjnym o kwotach dochodów i wydatków na rok 2019.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2019.
w sprawie przekazania informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Turek, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej i informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2019 roku Radzie Gminy Turek i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.
w sprawie przekazania informacji podległym jednostkom organizacyjnym o kwotach dochodów i wydatków na rok 2019.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2019.
w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatora „Programu szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Turek w wieku 65 lat i więcej na lata 2019 - 2023" w 2019 roku.
w sprawie przekazania informacji podległym jednostkom organizacyjnym o kwotach dochodów i wydatków na rok 2019.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2019.
w sprawie przekazania informacji podległym jednostkom organizacyjnym o kwotach dochodów i wydatków na rok 2019.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
w sprawie przekazania informacji podległym jednostkom organizacyjnym o kwotach dochodów i wydatków na rok 2019.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2019.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2019.
w sprawie przekazania informacji podległym jednostkom organizacyjnym o kwotach dochodów i wydatków na rok 2019.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2019.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego.
w sprawie przekazania informacji podległym jednostkom organizacyjnym o kwotach dochodów i wydatków na rok 2019.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2019.
w sprawie przekazania informacji podległym jednostkom organizacyjnym o kwotach dochodów i wydatków na rok 2019.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2019.
w sprawie przyjęcia Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Turek.
w sprawie przekazania informacji podległym jednostkom organizacyjnym o kwotach dochodów i wydatków na rok 2019.
w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2019 r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
w sprawie przekazania informacji podległym jednostkom organizacyjnym o kwotach dochodów i wydatków na rok 2019.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2019.
w sprawie przekazania informacji podległym jednostkom organizacyjnym o kwotach dochodów i wydatków na rok 2019.
w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Biblioteki Publicznej Gminy Turek w Słodkowie.
w sprawie likwidacji formacji obrony cywilnej na terenie Gminy Turek.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia ofert konkursowych na wsparcie realizacji zadań publicznych.
w sprawie przekazania informacji podległym jednostkom organizacyjnym o kwotach dochodów i wydatków na rok 2019.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2019.
w sprawie przekazania informacji podległym jednostkom organizacyjnym o kwotach dochodów i wydatków na rok 2019.
w sprawie przekazania informacji podległym jednostkom organizacyjnym o kwotach dochodów i wydatków na rok 2019.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2019.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego przez Gminę Turek do Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością „Oświetlenie Uliczne i Drogowe" z siedzibą w Kaliszu.
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 8/2019 Wójta Gminy Turek z dnia 1 lutego 2019 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Biblioteki Publicznej Gminy Turek w Słodkowie.
w sprawie przekazania informacji podległym jednostkom organizacyjnym o kwotach dochodów i wydatków na rok 2019.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2019.
w sprawie przekazania informacji podległym jednostkom organizacyjnym o kwotach dochodów i wydatków na rok 2019.
w sprawie przekazania Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Turek za 2018 rok Radzie Gminy Turek i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
w sprawie przekazania informacji podległym jednostkom organizacyjnym o kwotach dochodów i wydatków na rok 2019.
w sprawie przekazania informacji podległym jednostkom organizacyjnym o kwotach dochodów i wydatków na rok 2019.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2019.
w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Biblioteki Publicznej Gminy Turek w Słodkowie.
w sprawie przekazania informacji podległym jednostkom organizacyjnym o kwotach dochodów i wydatków na rok 2019.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2019.
w sprawie przekazania informacji podległym jednostkom organizacyjnym o kwotach dochodów i wydatków na rok 2019.
w sprawie przekazania informacji podległym jednostkom organizacyjnym o kwotach dochodów i wydatków na rok 2019.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2019.
w sprawie przekazania informacji podległym jednostkom organizacyjnym o kwotach dochodów i wydatków na rok 2019.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2019.