2021 rok

Zarządzenie Nr 73/2021 Wójta Gminy Turek z dnia 01 września 2021 r.

Zarządzenie NR 73/2021
Wójta Gminy Turek
z dnia 01 września 2021 r.

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Turku

Na podstawie art. 33 ust. 5 oraz art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) w związku z art. 98 i 99 § 2 Kodeksu Cywilnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 ze zm.), art. 86 i 87 § 2 Kodeksu Postępowania Cywilnego (t.j. Dz. U. 2020 poz. 1575 ze zm.), art. 33 § 1 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735), art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1297), art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 111 ze zm.), art. 54 ust. 11 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1285), art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2407 ze zm.), art. 110 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 ze zm.) w związku z art. 19e ustawy z dnia 24 stycznia 1991r. ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (t.j. Dz.U.2020 r. poz. 517 ze zm.), art. 8b oraz art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 877 ze zm.) w zw. z art. 39 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) oraz § 13 ust.4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (Dz. U. z 2014r. poz. 755) w związku z art. 110 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 ze zm.), art. 9 ust 5 ustawy z dnia 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1348 ze zm.) zarządzam co następuje:

§ 1. Udzielam Panu Marcinowi Rosiakowskiemu, Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Turku pełnomocnictwa do wykonywania jednoosobowo w moim imieniu czynności prawnych z zakresu działalności statutowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, to jest do:

1) składania oświadczeń woli w imieniu Gminy w zakresie działalności kierowanej jednostki, w zakresie zwykłego zarządu tj. w tym z wyłączeniem zbywania nieruchomości, zaciągania pożyczek i czynienia darowizn.
2) zaciągania zobowiązań w imieniu gminy w ramach planu finansowego Ośrodka Pomocy Społecznej, pod warunkiem, że jeżeli czynność prawna może spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych do jej skuteczności potrzebna jest kontrasygnata skarbnika gminy (głównego księgowego budżetu) lub osoby przez niego upoważnionej,
3) reprezentowania i występowania w sprawach dotyczących funkcjonowania i wykonywania przez Ośrodek jego statutowych zadań przed wszystkimi organami władzy i administracji publicznej, urzędami, bankami, przedsiębiorstwami i innymi jednostkami organizacyjnymi oraz osobami fizycznymi;
4) udzielania dalszych pełnomocnictw w zakresie określonym w pkt. 1-3 pracownikom GOPS, radcom prawnym lub adwokatom,
5) podejmowania innych czynności nie przekraczających zakresu zwykłego zarządu, dotyczących:
a) załatwiania bieżących spraw związanych ze zwykłą eksploatacją rzeczy,
b) utrzymania tych rzeczy w stanie niepogorszonym w ramach aktualnego ich przeznaczenia.
6) do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy.
7) prowadzenia postępowań oraz wydawania decyzji w sprawie zasiłków dla opiekunów.
8) prowadzenia postępowań oraz wydawania decyzji w sprawie pomocy pieniężnej dla kombatantów i innym osobom uprawnionym.
9) podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych, prowadzenia postępowania i wydawania w tych sprawach decyzji.
10) prowadzenia postępowań oraz wydawania decyzji w sprawie rządowego programu dla rodzin wielodzietnych.
11) prowadzenia postępowań oraz wydawania decyzji w sprawie świadczenia wychowawczego
12) prowadzenia postępowań oraz wydawania decyzji w sprawie świadczeń rodzinnych.
13) prowadzenia postępowań oraz wydawania decyzji w sprawie świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, należących do właściwości gminy.
14) prowadzenia postepowań i wydawania decyzji w sprawie Karty Dużej Rodziny

§2. Upoważnienie jest ważne na czas pełnienia funkcji kierownika GOPS w Turku.

§3. Traci moc Zarządzenie nr 10/2019 Wójta Gminy Turek z dnia z dnia 01.10.2019r w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Turku.

Wójt Gminy Turek

/-/ Karol Mikołajczyk

Lista wiadomości
w sprawie zmiany składu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2022-2027
w sprawie projektu budżetu Gminy Turek na 2022 rok
w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
w sprawie przeprowadzania kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Turek
zmieniające zarządzenie 78/2021 Wójta Gminy Turek z dnia 29 września 2021r.w sprawie ustalenia planu finansowego dla Środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19
w sprawie przekazania podległym jednostkom organizacyjnym informacji o kwotach dochodów i wydatków na rok 2021
w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatora „Programu szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Turek w wieku 65 lat i więcej na lata 2019 – 2023" w 2021 roku
w sprawie przekazania podległym jednostkom organizacyjnym informacji o kwotach dochodów i wydatków na rok 2021
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2021
zmieniające zarządzenie 48/2021 Wójta Gminy Turek z dnia 29 lipca 2021r.w sprawie ustalenia planu finansowego dla Środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19
w sprawie przekazania podległym jednostkom organizacyjnym informacji o kwotach dochodów i wydatków na rok 2021
w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami konsultacji projektów statutów jednostek pomocniczych Gminy Turek
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Turku
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Kaczkach Średnich
w sprawie zatwierdzenia konkursu na dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Kaczkach Średnich
w sprawie przekazania podległym jednostkom organizacyjnym informacji o kwotach dochodów i wydatków na rok 2021
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2021
w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
w sprawie przekazania informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Turek, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej i informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2021 roku Radzie Gminy Turek i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 56/2021 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Kaczkach Średnich
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 58/2021 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 57/2021 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Kaczkach Średnich
w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Skłodowskiej-Curie w Żukach
w sprawie przekazania podległym jednostkom organizacyjnym informacji o kwotach dochodów i wydatków na rok 2021
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2021
w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
w sprawie przekazania podległym jednostkom organizacyjnym informacji o kwotach dochodów i wydatków na rok 2021
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2021
w sprawie ustalenia planu finansowego dla Środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Kaczkach Średnich
w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2021-2027
w sprawie przekazania podległym jednostkom organizacyjnym informacji o kwotach dochodów i wydatków na rok 2021
w sprawie przekazania podległym jednostkom organizacyjnym informacji o kwotach dochodów i wydatków na rok 2021
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2021
w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
w sprawie przekazania podległym jednostkom organizacyjnym informacji o kwotach dochodów i wydatków na rok 2021
w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
w sprawie przekazania podległym jednostkom organizacyjnym informacji o kwotach dochodów i wydatków na rok 2021
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2021
w sprawie przekazania podległym jednostkom organizacyjnym informacji o kwotach dochodów i wydatków na rok 2021
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Kaczkach Średnich
w sprawie przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych oraz wyznaczenia składu komisji przetargowej
w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust 3 w/w ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2021 r.
w sprawie przekazania podległym jednostkom organizacyjnym informacji o kwotach dochodów i wydatków na rok 2021
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2021
w sprawie zmian w składzie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przemocy w rodzinie w Gminie Turek
w sprawie przekazania podległym jednostkom organizacyjnym informacji o kwotach dochodów i wydatków na rok 2021
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2021
w sprawie przekazania Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Turek za 2020 rok Radzie Gminy Turek i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu
w sprawie powołania Komisji Konkursowych do rozpatrzenia ofert konkursowych na wsparcie realizacji zadań publicznych
w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
w sprawie przekazania podległym jednostkom organizacyjnym informacji o kwotach dochodów i wydatków na rok 2021
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2021
w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
w sprawie przekazania podległym jednostkom organizacyjnym informacji o kwotach dochodów i wydatków na rok 2021
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2021
w sprawie przekazania podległym jednostkom organizacyjnym informacji o kwotach dochodów i wydatków na rok 2021
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2021
w sprawie przekazania podległym jednostkom organizacyjnym informacji o kwotach dochodów i wydatków na rok 2021
w sprawie przekazania podległym jednostkom organizacyjnym informacji o kwotach dochodów i wydatków na rok 2021
w sprawie przekazania podległym jednostkom organizacyjnym informacji o kwotach dochodów i wydatków na rok 2021
w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych i punktów przedszkolnych oraz klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Turek w roku szkolnym 2021/2022
w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i ustalenia regulaminu jej działania
w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
w sprawie przekazania podległym jednostkom organizacyjnym informacji o kwotach dochodów i wydatków na rok 2021
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2021
w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i ustalenia regulaminu jej działania
w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przemocy w rodzinie w Gminie Turek