Zarządzenie Nr 11/2021 Wójta Gminy Turek z dnia 3 marca 2021 r.

Zarządzenie Nr 11/2021
Wójta Gminy Turek

z dnia 3 marca 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2021

Na podstawie art. 257 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz.869 ze zm.) oraz § 10 ust. 2 Uchwały Nr XXVII/177/20 Rady Gminy Turek z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2021 zarządzam, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXVII/177/20 Rady Gminy Turek z dnia 21 grudnia 2020 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2021, zmienionej:

- Zarządzeniem Nr 3/2021 Wójta Gminy Turek z dnia 15 stycznia 2021 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2021,

- Uchwałą nr XXVIII/200/21 Rady Gminy Turek z dnia 1 lutego 2021 roku w sprawie zmiany w budżecie gminy Turek na rok 2021,

- Uchwałą nr XXIX/202/21 Rady Gminy Turek z dnia 22 lutego 2021 roku w sprawie zmiany w budżecie gminy Turek na rok 2021,

- Uchwałą nr XXX/203/21 Rady Gminy Turek z dnia 1 marca 2021 roku w sprawie zmiany w budżecie gminy Turek na rok 2021,wprowadza się następujące zmiany:

1. W §1 ust.1 dochody budżetu zmniejsza się do kwoty 53 426 734,00zł

1) dochody bieżące zmniejsza się do kwoty 46 815 860,00zl

2. W §2 ust.1 wydatki budżetu zmniejsza się do kwoty 54 865 641,52zł

2) wydatki bieżące zmniejsza się do kwoty 44 165 935,60zł

3. W załączniku Nr 1 do uchwały budżetowej „Dochody budżetu” wprowadza się zmiany zmniejszając dochody budżetu o kwotę 996,00zł

1) w planie dochodów zmniejsza się:

Dział

Rozdział

Paragraf

Kwota

Plan po zmianie

750

75011

2010

996,00zł

48 664,00zł

4. W załączniku Nr 2 do uchwały budżetowej „wydatki budżetu” wprowadza się zmiany zmniejszając wydatki budżetu o kwotę 996,00zl

1) W planie wydatków zwiększa się:

Dział

Rozdział

Paragraf

Kwota

Plan po zmianie

750

75023

4610

5 000,00zł

(z rezerwy ogólnej budżetu)

11 000,00zł

750

75095

4430

500,00zł

(z rezerwy ogólnej budżetu)

27 000,00zł

801

80195

4210

2 500,00zł

(z rezerwy ogólnej budżetu)

5 500,00zł

852

85219

4040

1 329,00zł

21 718,06zł

852

85228

4170

2 700,00zł

27 900,00zł

855

85501

4010

204,16zł

76 552,12zł

855

85501

4210

1 500,00zl

5 500,00zł

855

85502

4010

624,38zł

62 936,35zł

926

92601

4300

12 000,00zł (z rezerwy ogólnej budżetu)

50 800,00zł

2) W planie wydatków zmniejsza się:

Dział

Rozdział

Paragraf

Kwota

Plan po zmianie

750

75011

4010

996,00zł

37 445,90zł

758

75818

4810

20 000,00zl

220 000,00zł

852

85219

4010

1 329,00zł

289 931,94zł

852

85219

4210

2 700,00zł

2 700,00zł

855

85501

4040

704,16zł

4 345,88zł

855

85501

4300

1 000,00zł

4 000,00zł

855

85502

4040

624,38zł

3 187,39zł

5. W załączniku Nr 4 do uchwały budżetowej ”Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych odrębnymi ustawami „ wprowadza się zmiany w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

1) W planie dochodów zmniejsza się:

Dział

Rozdział

Paragraf

Kwota

Plan po zmianie

750

75011

2010

996,00zł

48 664,00zł

6. W załączniku Nr 5 do uchwały budżetowej ”Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych odrębnymi ustawami „ wprowadza się zmiany w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

1) W planie wydatków zwiększa się:

Dział

Rozdział

Paragraf

Kwota

Plan po zmianie

855

85501

4010

204,16zł

67 623,12zł

855

85501

4210

1 500,00zł

5 500,00zł

855

85502

4010

624,38zł

53 778,35zł

2) W planie wydatków zmniejsza się:

Dział

Rozdział

Paragraf

Kwota

Plan po zmianie

750

75011

4010

996,00zł

37 445,90zł

855

85501

4040

704,16zł

4 345,88zł

855

85501

4300

1 000,00zł

4 000,00zł

855

85502

4040

624,38zł

3 187,39zł

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Turek

/-/ Karol Mikołajczyk