Zarządzenie Nr 13/2021 Wójta Gminy Turek z dnia 9 marca 2021 r.

Zarządzenie Nr 13/2021
Wójta Gminy Turek

z dnia 9 marca 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2021

Na podstawie art. 257 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) oraz § 10 ust. 2 Uchwały Nr XXVII/177/20 Rady Gminy Turek z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2021 zarządzam, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXVII/177/20 Rady Gminy Turek z dnia 21 grudnia 2020 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2021, zmienionej:

- Zarządzeniem Nr 3/2021 Wójta Gminy Turek z dnia 15 stycznia 2021 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2021,

- Uchwałą nr XXVIII/200/21 Rady Gminy Turek z dnia 1 lutego 2021 roku w sprawie zmiany w budżecie gminy Turek na rok 2021,

- Uchwałą nr XXIX/202/21 Rady Gminy Turek z dnia 22 lutego 2021 roku w sprawie zmiany w budżecie gminy Turek na rok 2021,

- Uchwałą nr XXX/203/21 Rady Gminy Turek z dnia 1 marca 2021 roku w sprawie zmiany w budżecie gminy Turek na rok 2021,

- Zarządzeniem Nr 11/2021 Wójta Gminy Turek z dnia 3 marca 2021 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2021,wprowadza się następujące zmiany:

1. W §1 ust. 1 dochody budżetu zwiększa się do kwoty 53 489 849,00 zł

1) dochody bieżące zwiększa się do kwoty 46 878 975,00zł

2. W §2 ust. 1 wydatki budżetu zwiększa się do kwoty 54 928 756,52 zł

2) wydatki bieżące zwiększa się do kwoty 44 229 050,60 zł

3. W załączniku Nr 1 do uchwały budżetowej „Dochody budżetu” wprowadza się zmiany zwiększając dochody budżetu o kwotę 63 115,00 zł

1) w planie dochodów wprowadza się:

Dział

Rozdział

Paragraf

Kwota planu

852

85230

2030

63 115,00zł

4. W załączniku Nr 2 do uchwały budżetowej „Wydatki budżetu” wprowadza się zmiany zwiększając wydatki budżetu o kwotę 63 115,00 zł

1) W planie wydatków zwiększa się:

Dział

Rozdział

Paragraf

Kwota

Plan po zmianie

600

60016

4210

120 000,00zł

151 212,04zł

600

60016

4270

130 000,00zł

221 105,68zł

852

85230

3110

63 115,00zł

123 115,00zł

855

85501

4210

1 000,00zł

6 500,00zł

2) W planie wydatków zmniejsza się:

Dział

Rozdział

Paragraf

Kwota

Plan po zmianie

600

60016

4300

250 000,00zł

460 000,00zł

855

85501

4300

1 000,00zł

3 000,00zł

5. W załączniku Nr 5 do uchwały budżetowej ”Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych odrębnymi ustawami„ wprowadza się zmiany w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

1) W planie wydatków zwiększa się:

Dział

Rozdział

Paragraf

Kwota

Plan po zmianie

855

85501

4210

1 000,00zł

6 500,00zł

2) W planie wydatków zmniejsza się:

Dział

Rozdział

Paragraf

Kwota

Plan po zmianie

855

85501

4300

1 000,00zł

3 000,00zł

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Turek

/-/ Karol Mikołajczyk