Zarządzenie Nr 15/2021 Wójta Gminy Turek z dnia 11 marca 2021 r.

Zarządzenie Nr 15/2021
Wójta Gminy Turek
z dnia 11 marca 2021 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.), art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 ze zm.) oraz uchwały Nr XXVI/165/20 Rady Gminy Turek z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Turek z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok" Wójt Gminy Turek zarządza, co następuje:

§ 1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2021 r:


1. Zadanie w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej – Organizacja zajęć i imprez sportowo - rekreacyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych; Organizacja imprez turystyczno-krajoznawczych dla dzieci, młodzieży i dorosłych; Wspieranie klubów sportowych w zakresie: realizacji programów szkolenia sportowego, zakupów sprzętu sportowego, pokrywania kosztów organizowania zawodów sportowych lub uczestnictwa w tych zawodach, pokrycia kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego, finansowania stypendiów sportowych i wynagrodzeń kadry szkoleniowej; Szkolenie dzieci, młodzieży i dorosłych w poszczególnych dyscyplinach sportowych oraz organizacja i udział w zawodach;


2. Zadanie w zakresie kultury, sztuki i tradycji narodowej – Promowanie działań w zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej i regionalnej, pielęgnowania polskości, rozwoju świadomości narodowej i kulturowej, tożsamości lokalnej; Promowanie działań utrwalających tożsamość kulturalną Gminy Turek, osiągnięć lokalnych twórców i środowisk artystycznych oraz wspieranie edukacji kulturalnej i działań artystycznych dla mieszkańców Gminy Turek; Organizacja wydarzeń o charakterze integracyjnym – integrujących lokalną społeczność; Prowadzenie działalności kulturalnej w świetlicach wiejskich.

§ 2. Ogłoszenie o konkursie stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Turek
/-/ Karol Mikołajczyk

Załączniki: