Zarządzenie Nr 24/2021 Wójta Gminy Turek z dnia 26 kwietnia 2021 r.

Zarządzenie Nr 24/2021
Wójta Gminy Turek

z dnia 26 kwietnia 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2021

Na podstawie art. 257 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305) oraz § 10 ust. 2 Uchwały Nr XXVII/177/20 Rady Gminy Turek z dnia 21 grudnia 2020 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2021 zarządzam, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXVII/177/20 Rady Gminy Turek z dnia 21 grudnia 2020 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2021, zmienionej:

- Zarządzeniem Nr 3/2021 Wójta Gminy Turek z dnia 15 stycznia 2021 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2021,

- Uchwałą nr XXVIII/200/21 Rady Gminy Turek z dnia 1 lutego 2021 roku w sprawie zmiany w budżecie gminy Turek na rok 2021,

- Uchwałą nr XXIX/202/21 Rady Gminy Turek z dnia 22 lutego 2021 roku w sprawie zmiany w budżecie gminy Turek na rok 2021,

- Uchwałą nr XXX/203/21 Rady Gminy Turek z dnia 1 marca 2021 roku w sprawie zmiany w budżecie gminy Turek na rok 2021,

- Zarządzeniem Nr 11/2021 Wójta Gminy Turek z dnia 3 marca 2021 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2021,

- Zarządzeniem Nr 13/2021 Wójta Gminy Turek z dnia 9 marca 2021 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2021,

- Uchwałą nr XXXI/205/21 Rady Gminy Turek z dnia 30 marca 2021 roku w sprawie zmiany w budżecie gminy Turek na rok 2021,

- Zarządzeniem Nr 19/2021 Wójta Gminy Turek z dnia 31 marca 2021 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2021, wprowadza się następujące zmiany:

1. W §1 ust.1 dochody budżetu zwiększa się do kwoty 53 834 636,05zł

1) dochody bieżące zwiększa się do kwoty 47 223 762,05zł

2. W §2 ust.1 wydatki budżetu zwiększa się do kwoty 55 273 543,57zł

2) wydatki bieżące zwiększa się do kwoty 44 573 837,65zł

3. W załączniku Nr 1 do uchwały budżetowej „Dochody budżetu” wprowadza się zmiany zwiększając dochody budżetu o kwotę 281 133,05zł

1) w planie dochodów wprowadza się:

Dział

Rozdział

Paragraf

Kwota planu

010

01095

2010

281 133,05zł

4. W załączniku Nr 2 do uchwały budżetowej „Wydatki budżetu” wprowadza się zmiany zwiększając wydatki budżetu o kwotę 281 133,05zł

1) W planie wydatków wprowadza się:

Dział

Rozdział

Paragraf

Kwota planu

010

01095

4210

5 512,41zł

010

01095

4430

275 620,64zł

5. W załączniku Nr 4 do uchwały budżetowej ”Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych odrębnymi ustawami„ wprowadza się zmiany w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

1) W planie dochodów wprowadza się:

Dział

Rozdział

Paragraf

Kwota planu

010

01095

2010

281 133,05zł

6. W załączniku Nr 5 do uchwały budżetowej ”Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych odrębnymi ustawami„ wprowadza się zmiany w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

1) W planie wydatków wprowadza się:

Dział

Rozdział

Paragraf

Kwota planu

010

01095

4210

5 512,41zł

010

01095

4430

275 620,64zł

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Turek

/-/ Karol Mikołajczyk