Zarządzenie Nr 26/2021 Wójta Gminy Turek z dnia 27 kwietnia 2021 r.


ZARZĄDZENIE NR 26/2021
WÓJTA GMINY TUREK
z dnia 27 kwietnia 2021 r.

w sprawie zmian w składzie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przemocy w rodzinie w Gminie Turek

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U z 2020 r. poz. 713 ze zm) oraz art. 6 ust. 2 pkt 4 w związku z art. 9 a ust.2 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t. j. Dz.U z 2020 r. poz. 218 ze zm.) oraz § 1 Uchwały Nr XXXVII/226/17 Rady Gminy Turek z dnia 28 sierpnia 2017r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego Gminy Turek oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania, Wójt Gminy Turek zarządza co następuje:

§ 1. Odwołuję z funkcji członka Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie Turek p. Marzenę Kwaśną, reprezentującą w Zespole Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

§ 2. Powołuję na członka Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie Turek p. Dżesikę Gawron - członka Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w gminie Turek.

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Zespołu Interdyscyplinarnego Gminy Turek.

§ 4. Zarządzenie wchodzi wżycie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Turek

/-/ Karol Mikołajczyk