Zarządzenie Nr 3/2021 Wójta Gminy Turek z dnia 15 stycznia 2021 r.

Zarządzenie Nr 3/2021
Wójta Gminy Turek

z dnia 15 stycznia 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2021

Na podstawie art. 257 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) oraz § 10 ust.2 Uchwały Nr XXVII/177/20 Rady Gminy Turek z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2021 zarządzam, co następuje:

§ 1.  W uchwale Nr XXVII/177/20 Rady Gminy Turek z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2021, wprowadza się następujące zmiany:

1. W §2 ust.1 wydatki budżetu wprowadza się zmiany w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

1) w planie wydatków zwiększa się:

Dział

Rozdział

Paragraf

Kwota

Plan po zmianie

852

85219

4040

1 039,06zł

20 389,06zł

855

85501

4040

380,04zł

5 050,04zł

855

85502

4040

311,77zł

3 811,77zł

855

85504

4040

224,06zł

4 524,06zł

2) w planie wydatków zmniejsza się:

Dział

Rozdział

Paragraf

Kwota

Plan po zmianie

852

85219

4010

1 039,06zł

291 260,94zł

855

85501

4010

380,04zł

76 347,96zł

855

85502

4010

311,77zł

62 311,97zł

855

85504

4010

224,06zł

53 451,94zł

2. W załączniku Nr 5 do uchwały budżetowej ”Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych odrębnymi ustawami„ wprowadza się zmiany w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

1) w planie wydatków zwiększa się:

Dział

Rozdział

Paragraf

Kwota

Plan po zmianie

855

85501

4040

380,04zł

5 050,04zł

855

85502

4040

311,77zł

3 811,77zł

2) w planie wydatków zmniejsza się:

Dział

Rozdział

Paragraf

Kwota

Plan po zmianie

855

85501

4010

380,04zł

67 418,96zł

855

85502

4010

311,77zł

53 153,97zł

 

§ 2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Turek

/-/ Karol Mikołajczyk