Zarządzenie Nr 30/2021 Wójta Gminy Turek z dnia 30 kwietnia 2021 r.

Zarządzenie Nr 30/2021
Wójta Gminy Turek
z dnia 30 kwietnia 2021 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Na podstawie art. 53, art. 54 i art. 55 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zmianami), Wójt Gminy Turek ustala
co następuje:

§ 1. Powołuje się Komisję Przetargową, zwaną dalej komisją w następującym składzie:
1. Katarzyna Skotarek - Przewodniczący
2. Anna Brożek - Sekretarz
3. Sylwia Serafińska - Członek
4. Marta Adamczyk - Jałkiewicz - Członek

§ 2. Zadaniem komisji jest przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym i na zasadach określonych w ustawie z dnia
11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych na zadanie pn.: „Przebudowa drogi osiedlowej, ul. Konwaliowej, w miejscowości Turkowice, gmina Turek".

§ 3. Komisja pracuje zgodnie z regulaminem stanowiącym Załącznik nr 1 do nn. Zarządzenia, ulega rozwiązaniu z dniem podpisania umowy z wykonawcą.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Turek

/-/ Karol Mikołajczyk

Załączniki: