Zarządzenie Nr 31/2021 Wójta Gminy Turek z dnia 13 maja 2021 r.

Zarządzenie Nr 31/2021
Wójta Gminy Turek
z dnia 13 maja 2021 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Na podstawie art. 53, art. 54 i art. 55 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zmianami), Wójt Gminy Turek ustala co następuje:

§ 1. W zarządzeniu nr 21/2021 Wójta Gminy Turek z dnia 06 kwietnia 2021 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych na zadanie pn.: „Budowa budynku szatniowo – sanitarnego przy boisku sportowym w miejscowości Żuki, gmina Turek", wprowadza się następujące zmiany:

§ 1 otrzymuje brzmienie:

Powołuje się Komisję Przetargową, zwaną dalej komisją w następującym składzie:
1. Marta Adamczyk - Jałkiewicz - Przewodniczący
2. Anna Brożek - Sekretarz
3. Sylwia Serafińska - Członek
4. Marlena Aleksandrowicz - Członek

§ 2. Pozostałe zapisy zarządzenia pozostają bez zmian.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Turek

/-/ Karol Mikołajczyk