Zarządzenie Nr 4/2021 Wójta Gminy Turek z dnia 15 stycznia 2021 r.

Zarządzenie Nr 4/2021
Wójta Gminy Turek
z dnia 15 stycznia 2021 r.


Na podstawie art. 249 ust.1 pkt.1 z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 roku, poz.869 ze zm.) zarządzam co następuje:

§ 1. W związku z Uchwałą Nr XXVII/177/20 Rady Gminy Turek z dnia 21 grudnia 2020 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2021, oraz zmian wprowadzonych:
1. Zarządzeniem Nr 3/2021 Wójta Gminy Turek z dnia 15 stycznia 2021 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2021,

informuję podległe jednostki budżetowe o kwotach dochodów i wydatków na rok 2021, zgodnie z następującymi załącznikami:

  • Załącznik Nr 1 w zakresie planu wydatków realizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Turku

 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 15 stycznia 2021 roku.

Wójt Gminy Turek

/-/ Karol Mikołajczyk

Załączniki: