Zarządzenie Nr 42/2021 Wójta Gminy Turek z dnia 30 czerwca 2021 r.

Zarządzenie Nr 42/2021
Wójta Gminy Turek

z dnia 30 czerwca 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2021

Na podstawie art. 257 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305) oraz § 10 ust. 2 Uchwały Nr XXVII/177/20 Rady Gminy Turek z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2021 zarządzam, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXVII/177/20 Rady Gminy Turek z dnia 21 grudnia 2020 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2021, zmienionej:

- Zarządzeniem Nr 3/2021 Wójta Gminy Turek z dnia 15 stycznia 2021 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2021,

- Uchwałą nr XXVIII/200/21 Rady Gminy Turek z dnia 1 lutego 2021 roku w sprawie zmiany w budżecie gminy Turek na rok 2021,

- Uchwałą nr XXIX/202/21 Rady Gminy Turek z dnia 22 lutego 2021 roku w sprawie zmiany w budżecie gminy Turek na rok 2021,

- Uchwałą nr XXX/203/21 Rady Gminy Turek z dnia 1 marca 2021 roku w sprawie zmiany w budżecie gminy Turek na rok 2021,

- Zarządzeniem Nr 11/2021 Wójta Gminy Turek z dnia 3 marca 2021 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2021,

- Zarządzeniem Nr 13/2021 Wójta Gminy Turek z dnia 9 marca 2021 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2021,

- Uchwałą nr XXXI/205/21 Rady Gminy Turek z dnia 30 marca 2021 roku w sprawie zmiany w budżecie gminy Turek na rok 2021,

- Zarządzeniem Nr 19/2021 Wójta Gminy Turek z dnia 31 marca 2021 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2021,

- Zarządzeniem Nr 24/2021 Wójta Gminy Turek z dnia 26 kwietnia 2021 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2021,

- Zarządzeniem Nr 27/2021 Wójta Gminy Turek z dnia 30 kwietnia 2021 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2021,

- Uchwałą nr XXXII/211/21 Rady Gminy Turek z dnia 31 maja 2021 roku w sprawie zmiany w budżecie gminy Turek na rok 2021,

- Zarządzeniem Nr 36/2021 Wójta Gminy Turek z dnia 14 czerwca 2021 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2021,

- Uchwałą nr XXXIII/217/21 Rady Gminy Turek z dnia 25 czerwca 2021 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2021, wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 ust. 1 dochody budżetu zwiększa się do kwoty 50 953 666,48zł

1) dochody bieżące zwiększa się do kwoty 47 238 771,48zł

2. W § 2 ust. 1 wydatki budżetu zwiększa się do kwoty 53 233 046,57zł

2) wydatki bieżące zwiększa się do kwoty 44 827 319,65zł

3. W załączniku Nr 1 do uchwały budżetowej „Dochody budżetu” wprowadza się zmiany zwiększając dochody budżetu o kwotę 690,00 zł

1) W planie dochodów zwiększa się:

Dział

Rozdział

Paragraf

Kwota

Plan po zmianie

855

85513

2010

1 450,00zł

8 620,00zł

2) W planie dochodów zmniejsza się:

Dział

Rozdział

Paragraf

Kwota

Plan po zmianie

852

85213

2030

760,00zł

7 600,00zł

4. W załączniku Nr 2 do uchwały budżetowej „Wydatki budżetu” wprowadza się zmiany zwiększając wydatki budżetu o kwotę 690,00 zł

1) W planie wydatków wprowadza się:

Dział

Rozdział

Paragraf

Kwota

750

75056

4710

100,00zł

2) W planie wydatków zwiększa się:

Dział

Rozdział

Paragraf

Kwota

Plan po zmianie

750

75095

4430

8 000,00zł

36 000,00zł

851

85154

4300

1 200,00zł

27 252,57zł

855

85513

4130

1 450,00zł

8 620,00zł

3) W planie wydatków zmniejsza się:

Dział

Rozdział

Paragraf

Kwota

Plan po zmianie

750

75056

4010

100,00zł

10 018,00zł

750

75023

4430

8 000,00zł

30 000,00zł

851

85154

4210

1 200,00zł

10 800,00zł

852

85213

4130

760,00zł

9 240,00zł

5. W załączniku Nr 4 do uchwały budżetowej ”Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych odrębnymi ustawami„ wprowadza się zmiany w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

1) W planie dochodów zwiększa się:

Dział

Rozdział

Paragraf

Kwota

Plan po zmianie

855

85513

2010

1 450,00zł

8 620,00zł

6. W załączniku Nr 5 do uchwały budżetowej ”Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych odrębnymi ustawami„ wprowadza się zmiany w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

1) W planie wydatków wprowadza się:

Dział

Rozdział

Paragraf

Kwota planu

750

75056

4710

100,00zł

2) W planie wydatków zwiększa się:

Dział

Rozdział

Paragraf

Kwota

Plan po zmianie

855

85513

4130

1 450,00zł

8 620,00zł

3) W planie wydatków zmniejsza się:

Dział

Rozdział

Paragraf

Kwota

Plan po zmianie

750

75056

4010

100,00zł

10 018,00zł

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Turek

/-/ Karol Mikołajczyk