Zarządzenie Nr 45/2021 Wójta Gminy Turek z dnia 23 lipca 2021 r.

Zarządzenie Nr 45/2021
Wójta Gminy Turek

z dnia 23 lipca 2021 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2021-2027

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz.305) Wójt Gminy Turek zarządza:

§ 1. W uchwale XXVII/176/20 Rady Gminy Turek z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2021-2027 zmienionej:

- uchwałą Nr XXX/204/21 Rady Gminy Turek z dnia 1 marca 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2021-2027

- uchwałą Nr XXXI/206/21 Rady Gminy Turek z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2021-2027

- uchwałą Nr XXXII/212/21 Rady Gminy Turek z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2021-2027

- uchwałą Nr XXXIII/218/21 Rady Gminy Turek z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2021-2027

- uchwałą Nr XXXIV/228//21 Rady Gminy Turek z dnia 19 lipca 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2021-2027,

dokonać zmiany załącznika Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2021-2027, który otrzymuje nowe brzmienie Załącznika Nr 1.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Turek

/-/ Karol Mikołajczyk

 

Załączniki: