Zarządzenie Nr 47/2021 Wójta Gminy Turek z dnia 27 lipca 2021 r.

Zarządzenie Nr 47/2021
Wójta Gminy Turek
z dnia 27 lipca 2021 r.

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Kaczkach Średnich

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.), art. 63 ust. 1 i 10 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 ze zm.) oraz § 1 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1587 ze zm.) Wójt Gminy Turek zarządza, co następuje:

§ 1. Ogłasza się konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Kaczkach Średnich, Kaczki Średnie 63, 62-700 Turek.

§ 2. Treść ogłoszenia o konkursie na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Kaczkach Średnich stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Informację o ogłoszeniu konkursu zamieszcza się:
1) na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Turek,
2) na stronie internetowej Urzędu Gminy Turek,
3) na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Turek,
4) na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty w Poznaniu.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Oświaty, Kultury i Zdrowia.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Turek

/Karol Mikołajczyk/

Załączniki: