Zarządzenie Nr 7/2021 Wójta Gminy Turek z dnia 27 stycznia 2021 r.

Zarządzenie Nr 7/2021
Wójta Gminy Turek
z dnia 27 stycznia 2021 r.

w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych i punktów przedszkolnych oraz klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Turek w roku szkolnym 2021/2022

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.) i art. 154 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 ze zm.) Wójt Gminy Turek zarządza, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się harmonogramy czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym dotyczącym roku szkolnego 2021/2022 do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych i punktów przedszkolnych oraz klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Turek.
2. Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym, o którym mowa w ust. 1 określa:
1) do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych i punktów przedszkolnych – załącznik nr 1,
2) do klas pierwszych szkół podstawowych – załącznik nr 2

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom szkół podstawowych oraz zespołu szkolno-przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest Gmina Turek.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Turek
/-/ Karol Mikołajczyk

Załączniki: