2007

Zarządzenie Nr 5/2007 Wójta Gminy Turek z dnia 29 stycznia 2007r.w sprawie utraty mocy obowiązującej Zarządzeń Wójta Gminy Turek Nr 15 z dnia31 grudnia 2002r. oraz Nr 13 z dnia 30

Zarządzenie Nr 5/2007
Wójta Gminy Turek
z dnia 29 stycznia 2007r.
 
w  sprawie  utraty  mocy  obowiązującej  Zarządzeń  Wójta  Gminy  Turek 
Nr 15 z dnia 31 grudnia 2002r. oraz Nr 13 z dnia 30 kwietnia 2004r.
 
Na  podstawie  art.  33  ust.1 , 3  oraz  5  ustawy  z  dnia   8 marca  1990r. 
o  samorządzie gminnym ( tekst  jednolity  z  2001r.  Dz.  U.  Nr  142,
poz.  1591  ze  zmianami) zarządzam, co następuje:
                                                                          § 1
Na mocy niniejszego  Zarządzenia tracą moc:
1.Zarządzenie Wójta Gminy Turek Nr 15 z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie
powierzenia przez Wójta Gminy Turek prowadzenia określonych spraw
Gminy Turek w Jego imieniu Sekretarzowi Gminy Turek,
2.Zarządzenie Wójta Gminy Turek Nr 13 z dnia 30 kwietnia 2004r. w sprawie zmiany
Zarządzenia Wójta Gminy Nr 15 z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie powierzenia przez
Wójta Gminy Turek prowadzenia określonych spraw Gminy Turek w Jego imieniu
Sekretarzowi Gminy Turek.
                                                                          § 2
Niniejsze Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                                             Wójt Gminy Turek
 
                                                                               /Jan Owczarek/
Lista wiadomości