2007

Zarządzenie Nr 6 / 2007 Wójta Gminy Turek z dnia 29 stycznia 2007r. w sprawie powołania Zastępcy Wójta Gminy Turek

Zarządzenie Nr 6 / 2007
Wójta Gminy Turek
z dnia 29 stycznia 2007r. 

w sprawie powołania Zastępcy Wójta Gminy Turek
 
Na  podstawie  art. 26a ust. 1 ustawy  z  dnia   8 marca  1990r.  o  samorządzie  gminnym ( tekst  jednolity z  2001r. Dz. U.  Nr  142 , poz.  1591 ze  zm.) , art. 2 pkt  3 ustawy z dnia 22  marca 1990r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity z  2001r. Dz.U. Nr142, poz.1593 ze zm.) oraz od  art. 68 – do art. 70 Kodeksu pracy zarządzam, co następuje:
                                                                    
                                                                   § 1
1.Powołuję Zastępcę Wójta Gminy Turek w osobie Pana Tomasza Józefowicza
   w wymiarze pełnego etatu.
2.Niniejsze powołanie stanowi  nawiązanie stosunku pracy z Zastępcą Wójta Gminy
   Turek.
 
                                                                    § 2
Niniejsze Zarządzenie wchodzi w życie z dniem Jego podpisania.

                                                                                    Wójt Gminy Turek
 
                                                                                       /Jan Owczarek/
Lista wiadomości