2007

Zarządzenie Nr 36/07 Wójta Gminy Turek z dnia 27.08.2007 r.

Zarządzenie Nr 36/07
Wójta Gminy Turek
z dnia 27.08.2007 r.
 
w sprawie przekazania informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Turek i informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2007 roku Radzie Gminy Turek i Regionalnej Izbie Obrachunkowej  w Poznaniu 
 
       Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  (tekst jednolity  Dz.U.  z 2001 roku  Nr 142 poz. 1591  ze zmianami), art.198 ust. 1 ustawy  z dnia 30 czerwca 2005  roku  o finansach publicznych ( Dz.U. Nr 249  poz. 2104 ze zmianami  ) oraz Uchwały Nr XXXVIII/204/06 Rady Gminy Turek z dnia 29 czerwca 2006 roku  w sprawie ustalenia zakresu  i formy sporządzenia informacji  o przebiegu  wykonania budżetu Gminy  Turek i instytucji kultury za I półrocze.
Wójt Gminy Turek zarządza, co następuje:
 
§ 1
 
Przekazuje się Radzie Gminy Turek  i Regionalnej Izbie Obrachunkowej  w Poznaniu:

1.Informacje o przebiegu wykonania  budżetu Gminy Turek za I półrocze 2007 r. stanowiącą załącznik Nr 1 do zarządzenia,

2.Informacje o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury – Biblioteki Publicznej Gminy Turek z siedzibą  w Słodkowie za I półrocze 2007roku. 

§ 2
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
                                                                                            Wójt Gminy Turek
 
                                                                                              /Jan Owczarek/
 
 
 
Do pobrania:

Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy Turek za I półrocze 2007 roku

Załącznik nr 1 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Turek za I półrocze 2007 r.

Załącznik nr 2 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Turek za I półrocze 2007 r.

Załącznik nr 3 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Turek za I półrocze 2007 r.

Załącznik nr 4 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Turek za I półrocze 2007 r.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instutucji kultury - Biblioteki Publicznej Gminy Turek z siedzibą w Słodkowie za I półrocze 2007 r.

Załacznik nr 1 do informacji p rzebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2007 r.


Lista wiadomości