2007

ZARZĄDZENIE Nr 8/2007 WÓJTA GMINY TUREK z dnia 07 lutego 2007r. w sprawie ogłoszenia organizacji i przeprowadzenia przetargu na sprzedaż działki budowlanej oraz wyznaczenia składu komisji pr

ZARZĄDZENIE Nr 8/2007
WÓJTA  GMINY TUREK
z dnia 07 lutego 2007r.

w sprawie ogłoszenia organizacji i przeprowadzenia przetargu na sprzedaż działki budowlanej oraz wyznaczenia składu komisji przetargowej

Działając  na podstawie art. 38 ust. 1i art. 40 ust. 1 pkt. 1  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  ( tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z póź. zmianami) oraz art. 30 ust. 2 pkt. 3  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz.U. z 2004 r. Nr 207 poz. 2108 z poź. zm.) zarządzam co następuje:
 
§  1
Przeprowadzić w dniu 2007.02.12 przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki budowlanej   oznaczonej numerem geodezyjnym 367/2 o powierzchni 724 m2 położonej w m. Cisew.
 
§  2
Czynności związane z przeprowadzeniem przetargu wykona komisja przetargowa w następującym składzie :
1/ Pawlak Marianna                 -    Przewodniczący komisji
2/ Kolenda Wiesława               -    Członek
3/ Graczyk Mariusz                  -          „
 
§  3
Przetarg będzie zorganizowany i przeprowadzony w sposób określony w  ogłoszeniu Wójta Gminy Turek o przetargu.                     
                        
§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
                                                                            Wójt Gminy Turek
 
                                                                              /Jan Owczarek/
Lista wiadomości