2007

Zarządzenie Nr 7/07 Wójta Gminy Turek z dnia 05 lutego 2007 rokuw sprawie ogłoszenia konkursów na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Cisewie, Szkoły Podstawowej w Chlebowie i Zespołu

Zarządzenie Nr 7/07

Wójta Gminy Turek

z dnia 05 lutego 2007 roku

 

w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Cisewie, Szkoły Podstawowej w Chlebowie i Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Słodkowie

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 36a ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 ze zmianami) Wójt Gminy Turek zarządza, co następuje:

 

 

§ 1

 

Ogłasza się konkursy na stanowisko dyrektora:

1.      Szkoły Podstawowej w Cisewie,

2.      Szkoły Podstawowej w Chlebowie,

3.      Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Słodkowie.

 

§ 2

 

Treść ogłoszenia stanowi Załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§ 3

 

Konkursy zostaną przeprowadzone w siedzibie Urzędu Gminy w Turku, ul. Ogrodowa 4, 62-700 Turek, sala nr 29 w następujących terminach:

1.     konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Cisewie dnia
17 kwietnia 2007 r. o godz. 900,

2.     konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Chlebowie dnia 17 kwietnia 2007 r. o godz. 1130,

3.     konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Słodkowie dnia 18 kwietnia 2007 r. o godz. 900.

 

§ 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Wójt

 

/Jan Owczarek/

 

 

Załącznik do Zarządzenia Nr 7/07

Wójta Gminy Turek

z dnia 05 lutego 2007 r.

 

 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

 

WÓJT GMINY TUREK

ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora:

 

1. Szkoły Podstawowej w Cisewie, Cisew 55, 62-700 Turek

2. Szkoły Podstawowej w Chlebowie, Chlebów 15, 62-700 Turek

3. Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Słodkowie, Słodków 21, 62-700 Turek

 

I. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia następujące wymagania:

1. Osoba będąca nauczycielem mianowanym lub dyplomowanym, która:

1)      ukończyła studia wyższe magisterskie i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danej szkole,

2)      ukończyła studia wyższe zawodowe i posiada przygotowanie pedagogiczne lub ukończyła kolegium nauczycielskie albo nauczycielskie kolegium języków obcych oraz posiada kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danej szkole i spełnia wymagania określone w punkcie 1 ppkt 3) – 9),

3)      ukończyła studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli,

4)      posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego,

5)      w okresie pięciu lat bezpośrednio przed powierzeniem stanowiska dyrektora uzyskała co najmniej dobrą ocenę pracy w szkole, a w przypadku nauczyciela akademickiego – pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w szkole wyższej, jeżeli stanowisko dyrektora obejmuje bezpośrednio po ustaniu zatrudnienia w szkole wyższej, albo w okresie roku bezpośrednio przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora uzyskała pozytywną ocenę dorobku zawodowego,

6)      posiada zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,

7)      nie była karana karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zmianami), oraz nie toczy się przeciwko niej postępowanie dyscyplinarne,

8)      nie była karana za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne,

9)      nie była karana zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U.
z  2005 r. Nr 14, poz. 114 ze zmianami).

2. Osoba nie będąca nauczycielem, która:

1)      ukończyła studia wyższe magisterskie,

2)      posiada co najmniej pięcioletni staż pracy,

3)      posiada wykształcenie i przygotowanie zawodowe odpowiadające kierunkowi kształcenia w szkole lub zakresowi zadań placówki,

4)      spełnia wymagania określone w punkcie 1 ppkt 3) i 6) – 9).

II. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:

1. uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju szkoły,

  1. życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela lub stażu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego,
  2. akt nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego oraz dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego wykształcenia - w przypadku osoby będącej nauczycielem
  3. dyplom ukończenia studiów wyższych oraz dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego stażu pracy, wykształcenia i przygotowania zawodowego - w przypadku osoby nie będącej nauczycielem,
  4. dyplom ukończenia studiów wyższych lub studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo zaświadczenie o ukończeniu kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,
  5. ocenę pracy, o której mowa w § 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 6 maja 2003 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze, w poszczególnych typach szkół i placówek (Dz.U. nr 89, poz. 826 ze zmianą),
  6. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,
  7. oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zmianami), oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne,
  8. oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne,
  9. oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114 ze zmianami).
  10. oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zmianami) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.

III. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem odpowiednio „Konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Cisewie”, „Konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Chlebowie”, „Konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Słodkowie” w terminie do dnia 30 marca 2007 r. do godz. 1400 na adres: Urząd Gminy Turek, ul Ogrodowa 4, 62-700 Turek.

       Konkurs przeprowadzi Komisja Konkursowa powołana przez Wójta Gminy Turek.

      O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

 

 

Wójt

 

/Jan Owczarek/

Lista wiadomości