2007

ZARZĄDZENIE Nr 9/2007 WÓJTA GMINY TUREK z dnia 09 lutego 2007r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzieleniezamówienia publicznego w trybie zapytani

Zarządzenie nr 9/2007
Wójta Gminy Turek
z dnia 09 lutego 2007r.
 
w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie
 zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę.

Na podstawie art. 19, art. 20 i art. 21 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych(tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 164 
poz. 1163 z późniejszymi zmianami), Wójt Gminy Turek ustala co następuje:
§ 1
Powołuje się Komisję Przetargową, zwaną dalej komisją w następującym składzie:
1.Katarzyna Skotarek  - Przewodniczący
2.Wiesława Kolenda   - Członek
3.Henryka Bąkowska - Członek
 
§ 2
Zadaniem komisji jest przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na:
„Sporządzanie  w 2007 r. projektów decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji przewidzianych do realizacji na terenie gminy Turek.”
 
§ 3
Komisja pracuje zgodnie z regulaminem stanowiącym Załącznik nr 1 do nn. Zarządzenia, ulega rozwiązaniu z dniem zakończenia postępowania.
 
§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania .
 
 
                                                                                         Wójt Gminy Turek
 
                                                                                           /Jan Owczarek/
Lista wiadomości