2007

ZARZĄDZENIE Nr 23/07 WÓJTA GMINY TUREK z dnia 27 marca 2007 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolne

Zarządzenie Nr 23/07
Wójta Gminy Turek
z dnia 27 marca 2007 r.
 
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Słodkowie
 
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 36a ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 ze zmianami) Wójt Gminy Turek zarządza, co następuje:

§ 1
Powołuje się Komisję Konkursową, która przeprowadzi konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Słodkowie, w następującym składzie:
11. Trzech przedstawicieli organu prowadzącego szkołę:
a) Jan Owczarek,
b) Aleksandra Karbowska,
c) Magdalena Paluta,
12. Trzech przedstawicieli organu sprawującego nadzór pedagogiczny:
a) Krzysztof Majcher,
b) Bożena Kubicka,
c) Tomasz Poniecki,
13. Dwóch przedstawicieli Rady Pedagogicznej:
a) Dorota Dytkowicz,
b) Grażyna Młotkiewicz,
14. Dwóch przedstawicieli Rady Rodziców:
a) Marzena Marendziak,
b) Tomasz Rosiak,
15. Przedstawiciel zakładowej organizacji ZNP:
a) Barbara Kożuch.
§ 2
Przewodniczącym Komisji Konkursowej jest przedstawiciel organu prowadzącego szkołę Pan Jan Owczarek – Wójt Gminy.
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                               Wójt Gminy Turek
 
                                                                                 /Jan Owczarek/
Lista wiadomości