2007

ZARZĄDZENIE Nr 19/2007 WÓJTA GMINY TUREK z dnia 26 marca 2007 r. w sprawie planu dofinansowania na rok 2007 form doskonalenia zawodowego nauczycieli w Gminie Turek

Zarządzenie Nr 19
Wójta Gminy Turek
z dnia 26 marca 2007 r.
 
w sprawie: planu dofinansowania na rok 2007 form doskonalenia zawodowego nauczycieli w Gminie Turek

Na podstawie art. 70a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r.    Nr 97, poz. 674 ze zmianami) oraz § 6 ust. 2 i § 7 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych wojewodów, form doskonalenia zawodowego dofinansowywanych ze środków wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkoły, wojewodów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania tych środków (Dz.U. nr 46, poz. 430) Wójt Gminy Turek ustala, co następuje:

§ 1
Ustala się plan dofinansowania różnych form doskonalenia zawodowego nauczycieli w Gminie Turek w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego zarządzenia.
 
§ 2
Ustala się maksymalną kwotę dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli w wysokości 500 zł za jeden semestr.
 
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
                                                                                          Wójt Gminy Turek
 
                                                                                            /Jan Owczarek/
 
Lista wiadomości