2007

ZARZĄDZENIE Nr 18/2007 WÓJTA GMINY TUREK z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie przekazania sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Turek za 2006 rok Radzie Gminy Turek i Regionalnej I

Zarządzenie Nr 18/07
Wójta Gminy Turek
z dnia 19 marca 2007 roku

w sprawie: przekazania sprawozdania rocznego z wykonania budżetu  
Gminy Turek za 2006 rok Radzie Gminy Turek i Regionalnej Izbie                
Obrachunkowej w Poznaniu  

Na podstawie  art. 30 ust. 2 pkt. 4  ustawy z dnia 8 marca  1990 roku  o samorządzie gminnym  ( tekst jednolity  Dz.U.  z 2001 roku  Nr 142 poz. 1591  ze zmianami) , art.199 ust. 1  ustawy  z dnia 30 czerwca 2005  roku  o finansach publicznych ( Dz.U. Nr 249  poz. 2104 ze zmianami)
Wójt Gminy Turek zarządza,co następuje  :
§ 1
Przekazuje się Radzie Gminy Turek  i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Turek za 2006 r. stanowiące załącznik Nr 1 do zarządzenia,
§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                                      Wójt Gminy Turek
                                 
                                                                                        /Jan Owczarek/
 
 
 
Załączniki:
 
 
Lista wiadomości