2007

ZARZĄDZENIE Nr 17/2007 WÓJTA GMINY TUREK z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie powierzenia przez Wójta Gminy Turek prowadzenia określonych spraw Gminy Turek w Jego imieniu Sekretarzowi Gminy Ture

Z a r z ą d z e n i e  Nr 17/07
Wójta Gminy Turek
z dnia 19 marca 2007r. 
 
w  sprawie:  powierzenia przez Wójta Gminy Turek prowadzenia określonych spraw Gminy Turek w Jego imieniu Sekretarzowi Gminy Turek
 
Na  podstawie  art.  33  ust. 4  ustawy  z  dnia   8 marca  1990r.  o  samorządzie gminnym ( tekst  jednolity z  2001r.  Dz. U. Nr  142 , poz. 1591  ze  zm.) , art. 20 ust.3 ustawy z dnia 28  listopada  2003r. o świadczeniach rodzinnych ( tekst jednolity z 2006r. Dz. U. Nr 139, poz.992 ze zm.) oraz     art. 9a ustawy  z  dnia  22  kwietnia 2005r. o  postępowaniu  wobec dłużników  alimentacyjnych  oraz zaliczce alimentacyjnej ( Dz. U. Nr 86, poz.732 ze zm.) zarządzam , co następuje:
 
§ 1
Powierzam  prowadzenie w moim  imieniu  określonych   spraw Gminy Turek, wymie-
nionych w § 2 niniejszego   zarządzenia  Sekretarzowi  Gminy  Turek w przypadku zaistnienia  sytuacji  jednoczesnej  nieobecności  Wójta Gminy Turek oraz Zastępcy Wójta Gminy Turek.
 

§ 2
Ustala  się   następujący  zakres   spraw  Gminy  Turek  powierzonych   do  prowadzenia Sekretarzowi Gminy Turek   w   przypadku  zaistnienia   okoliczności   określonej  w § 1 zarządzenia:
- wymienionych w art. 30 ustawy o samorządzie gminnym,
- kierowanie bieżącymi sprawami Gminy Turek oraz reprezentowanie Jej na zewnątrz,
- wymienionych w art. 31 a, art.31b oraz art. 33 ust.1 i 5 w/w ustawy,
- wydawanie decyzji we wszystkich indywidualnych sprawach z zakresu
  administracji publicznej, należących do kompetencji Wójta w Jego imieniu,
- podejmowanie decyzji  w  zakresie  procedur określonych ustawą o zamówieniach
  pubpublicznych, w tym wobec ustaleń przedkładanych przez komisje przetargowe,
- w  zakresie  spraw  określonych  w  § 16  Zarządzenia Nr 6 / 04 Wójta  Gminy Turek z  
  dnia 3 marca 2004 roku w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Turek
  za wyjątkiem pkt. 11 § 16 Regulaminu,
- prowadzenia  postępowań   administracyjnych   w   sprawach   świadczeń rodzinnych i 
  zaliczek alimentacyjnych oraz wydawania decyzji w tych sprawach.
 
§ 3
Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Turek.
 
§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
                                                                                Wójt Gminy Turek
 
                                                                                  /Jan Owczarek/
Lista wiadomości