2007

ZARZĄDZENIE Nr 20/07 WÓJTA GMINY TUREK z dnia 27 marca 2007 r. w sprawie wytypowania przedstawicieli organu prowadzącego szkoły w skład Komisji Konkursowych na stanowisko dyrektora SP w Cisew

Zarządzenie Nr 20/07
Wójta Gminy Turek
z dnia 27 marca 2007 r.
 
w sprawie: wytypowania przedstawicieli organu prowadzącego szkoły w skład Komisji Konkursowych na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Cisewie, Szkoły Podstawowej w Chlebowie i Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Słodkowie
 
Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 36a ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 ze zmianami) Wójt Gminy Turek zarządza, co następuje:

§ 1
Powołuje się niżej wymienione osoby w skład Komisji Konkursowych do przeprowadzenia konkursów na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Cisewie, Szkoły Podstawowej w Chlebowie i Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Słodkowie:
- Jan Owczarek,
- Aleksandra Karbowska,
- Magdalena Paluta.
§ 2
Przewodniczącym Komisji Konkursowych jest Pan Jan Owczarek – Wójt Gminy.
 
§ 3
Członkowie Komisji  upoważnieni są do udziału w pracach Komisji Konkursowych.
 
§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                               Wójt Gminy Turek
 
                                                                                 /Jan Owczarek/
Lista wiadomości