2007

ZARZĄDZENIE Nr 10/07 WÓJTA GMINY TUREK z dnia 14 lutego 2007 r. w sprawie przekazania informacji podległym jednostkom organizacyjnym o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków na 2007 rok

Zarządzenie  Nr 10/07
Wójta Gminy Turek
z dnia  14 lutego 2007 r.

w sprawie przekazania informacji podległym jednostkom organizacyjnym  o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków na 2007 rok
 
Na podstawie art. 186 ust.1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca  2005r. r.- o finansach publicznych  ( Dz.U. z 2005 r.  Nr 249, poz. 2104 ze zmianami) Wójt Gminy Turek  zarządza, co następuje:

§ 1
1.W związku z podjętą Uchwałą Nr V/54/07  Rady Gminy Turek z dnia 5 lutego 2007  r. w sprawie  uchwalenia budżetu Gminy Turek na 2007 rok, Wójt Gminy Turek, informuje  podległe jednostki budżetowe o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków  na 2007 rok zgodnie z następującymi załącznikami :
-załącznik nr 1 w zakresie dochodów i wydatków  realizowanych przez Urząd Gminy Turek,
-załącznik nr 2 w zakresie dochodów i wydatków  realizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Turku,
-załącznik nr 3 w zakresie dochodów i wydatków realizowanych przez   Gimnazjum w Żukach,
-załącznik nr 4  w zakresie dochodów i wydatków realizowanych  przez Szkołę Podstawową w Cisewie,
-załącznik nr 5 w zakresie dochodów i wydatków realizowanych  przez Zespół Szkolno-Przedszkolny  w Słodkowie,
-załącznik nr 6 w zakresie dochodów i wydatków  realizowanych przez Szkołę Podstawową w Kaczkach Średnich,
-załącznik nr 7 w zakresie dochodów i wydatków realizowanych przez Szkołę Podstawową  w Chlebowie,
-załącznik nr 8 w zakresie dochodów i wydatków realizowanych przez Szkołę Podstawową  w Turkowicach,
-załącznik nr 9 w zakresie dochodów i wydatków realizowanych przez Szkołę Podstawową w Żukach.
2.W budżecie została zaplanowana dotacja podmiotowa dla   instytucji kultury – 
  Biblioteka Publiczna Gminy Turek z siedzibą  w Słodkowie  w kwocie 72.530zł.
3.Na podstawie powyższych informacji  kierownicy poszczególnych jednostek organizacyjnych  zobowiązani są do sporządzenia  planów finansowych  jednostki i przekazania  w terminie 14 dni do  Wójta Gminy Turek w celu ich zatwierdzenia.
4.W przypadku zmiany planu finansowego należy zwrócić się z pismem  do Wójta Gminy określając sposób  proponowanych zmian . Z chwilą otrzymania informacji  o przyjętych propozycjach  i podjętej uchwale  lub zarządzeniu o zmianie, można  wydatkować środki.

§  2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                             Wójt Gminy Turek
 
                                                                               /Jan Owczarek/
 
Lista wiadomości