2007

ZARZĄDZENIE Nr 11/07 WÓJTA GMINY TUREK z dnia 28 lutego 2007 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2007 rok

Zarządzenie Nr 11/07
Wójta  Gminy Turek
z dnia 28 lutego 2007 r.
                                                                                       
w sprawie  zmian w budżecie Gminy Turek na 2007 rok

Na podstawie  art. 188 ust.1  pkt. 1i 2  ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych        (Dz.U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 ze zmianami) oraz na podstawie § 9 ust. 2 Uchwały Rady Gminy Turek Nr V/54/07 z dnia 5 lutego 2007 r.  w sprawie uchwalenia budżetu na 2007 r.
Wójt Gminy Turek zarządza, co następuje:
 
                                                                 §  1                  
    
W uchwale  Nr V/54/07  Rady Gminy Turek z dnia  5 lutego 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2007 r. wprowadza się następujące zmiany :
1. W § 1  ust.  1 dochody budżetu gminy kwotę 14.712.066,00 zł. zastępuje się
    kwotą 14.640.466,00   zł.
2. W § 1 ust. 2 pkt. 1 dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji 
    rządowej i innych zadań zleconych ustawami  kwotę 2.802.360,00 zł. zastępuje się 
   kwotą 2.730.760,00 zł.,   zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia
3. W § 2 ust.  1  wydatki budżetu gminy kwotę 15.293.387,37  zł. zastępuje się 
    kwotą 15.221.787,37  zł.
4. W § 2 ust. 2 pkt. 1 wydatki bieżące kwotę 12.588.387,37 zł. zastępuje się kwotą 
    12.516.787,37 zł.
5. W  § 2 ust. 2 pkt. 1 lit  „a” wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń
    kwotę 6.772.814,07 zł. zastępuje się kwotą 6.780.814,07 zł.
6. W § 2 ust. 4 pkt. 1  wydatki związane z realizacją zadań  z zakresu administracji 
    rządowej i innych zadań zleconych  ustawami kwotę 2.802.360,00 zł. zastępuje 
    się kwotą  2.730.760,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
7. W załączniku Nr 1 „dochody ” do uchwały budżetowej wprowadza   
    się zmiany,  zmniejszając dochody budżetu o kwotę  71.600,00  zł.
    w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej :
a) w planie  dochodów  zmniejsza się:
      dz. 852 rozdz. 85212 § 2010 o  kwotę 63.300,00 zł. pl. po zm.  2.607.900,00zł.
      dz. 852 rozdz. 85213 § 2010                  5.100,00 zł.                       7.400,00zł.
      dz. 852 rozdz. 85214 § 2010                  3.200,00 zł.                      58.800,00zł.
8 .W załączniku Nr 2 „ wydatki ” do uchwały budżetowej wprowadza 
    się zmiany, zmniejszając wydatki budżetu o kwotę 71.600,00 zł.         
    w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

a) w planie wydatków  wprowadza  się : 
dz. 750 rozdz. 75023 § 4580             100,00 zł.
dz. 754 rozdz. 75412 § 4280           2.500,00 zł.
dz. 801 rozdz. 80195 § 4170           2.000,00 zł.
dz. 852 rozdz. 85212 § 4170           5.000,00 zł.
dz. 852 rozdz. 85219 § 4170           1.000,00 zł.
 
b) w planie wydatków zwiększa się :
dz. 801 rozdz. 80195 § 4300 o kwotę 5.000,00 zł. pl. po zm.          5.500,00zł.
c) w planie wydatków zmniejsza się :
dz. 750 rozdz. 75023 § 4300 o kwotę  100,00 zł. pl. po zm.           59.900,00zł.
dz. 754 rozdz. 75412 § 4300            2.500,00 zł.                              6.500,00zł.
dz. 758 rozdz. 75818 § 4810            7.000,00 zł.                            73.000,00zł
dz. 852 rozdz. 85212 § 3110           61.300,00 zł.                      2.529.590,00zł.
dz. 852 rozdz. 85212 § 4210            2.000,00 zł.                            10.000,00zł.
dz. 852 rozdz. 85212 § 4300            5.000,00 zł.                              5.010,00zł.
dz. 852 rozdz. 85213 § 4130            5.100,00 zł.                              7.400,00zł.
dz. 852 rozdz. 85214 § 3110            3.200,00 zł.                           225.100,00zł.
dz. 852 rozdz. 85219 § 4300            1.000,00 zł.                             16.000,00zł.
 
§  2
Zarządzenie  wchodzi w życie z dniem podjęcia.   
 

                                                                                 Wójt Gminy Turek
    
                                                                                   /Jan Owczarek/
Lista wiadomości