2007

ZARZĄDZENIE Nr 12/07 WÓJTA GMINY TUREK z dnia 28 lutego 2007 r. w sprawie przekazania informacji podległym jednostkom organizacyjnym o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków na 2007 rok

Zarządzenie  Nr 12/07
Wójta Gminy Turek
z dnia  28 lutego 2007 r.
 
w sprawie przekazania informacji podległym jednostkom organizacyjnym  o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków na 2007 rok

Na podstawie art. 186 ust.1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca  2005 r.- o finansach publicznych  ( Dz.U. z 2005 r.  Nr 249, poz. 2104 ze zmianami) Wójt Gminy Turek  zarządza, co następuje:
 
§ 1
1.W związku z Zarządzeniem Nr 11/07 Wójta Gminy Turek z dnia 28 lutego 2007  r. w sprawie  zmian w budżecie  Gminy Turek na 2007 rok, Wójt Gminy Turek, informuje  podległe jednostki budżetowe o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków  na 2007 rok zgodnie z następującymi załącznikami :
-załącznik nr 1 w zakresie dochodów i wydatków  realizowanych przez Urząd Gminy Turek,
-załącznik nr 2 w zakresie dochodów i wydatków  realizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Turku,
2.Na podstawie powyższych informacji  kierownicy poszczególnych jednostek organizacyjnych  zobowiązani są do sporządzenia  planów finansowych  jednostki i przekazania  w terminie 14 dni do  Wójta Gminy Turek w celu ich zatwierdzenia.
 
§  2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
                                                                                                Wójt Gminy Turek
 
                                                                                                   /Jan Owczarek/
 
Lista wiadomości