2007

ZARZĄDZENIE Nr 13/2007 WÓJTA GMINY TUREK z dnia 08 marca 2007r. w sprawie powierzenia przez Wójta Gminy Turek prowadzenia określonych spraw Gminy Turek w Jego imieniu Zastępcy Wójta Gminy Tur

 Z a r z ą d z e n i e  Nr 13 / 07
Wójta Gminy Turek 
  z dnia 8 marca 2007r. 

w  sprawie  powierzenia przez Wójta Gminy Turek prowadzenia określonych spraw Gminy Turek w Jego imieniu Zastępcy Wójta Gminy Turek.
 
Na  podstawie  art.  33  ust. 4  ustawy  z  dnia   8 marca  1990r.  o  samorządzie gminnym ( tekst  jednolity z  2001r.  Dz. U. Nr  142 , poz. 1591  ze  zm.) , art. 20 ust.3 ustawy z dnia 28  listopada  2003r. o świadczeniach rodzinnych ( tekst jednolity z 2006r. Dz. U. Nr 139, poz.992 ze zm.) oraz  art.  9a ustawy  z  dnia  22  kwietnia 2005r. o  postępowaniu  wobec dłużników  alimentacyjnych  oraz zaliczce alimentacyjnej ( Dz. U. Nr 86, poz.732 ze zm.) zarządzam, co następuje:
 
                                                                          § 1
Powierzenie  prowadzenia  określonych  spraw  Gminy Turek  w  imieniu  Wójta Gminy Turek Zastępcy Wójta Gminy Turek na mocy niniejszego zarządzenia daje uprawnienie do ich prowadzenia pod nieobecność Wójta

                                                                          § 2
Ustala  się   następujący  zakres   spraw  Gminy  Turek  powierzonych   do  prowadzenia Zastępcy  Wójta  Gminy Turek   w   przypadku  zaistnienia   okoliczności   określonej  w § 1 zarządzenia:
- wymienionych w art. 30 ustawy o samorządzie gminnym,
- kierowanie bieżącymi sprawami Gminy Turek oraz reprezentowanie Jej na zewnątrz,
- wymienionych w art. 31 a, art.31b oraz art. 33 ust.1 i 5 w/w ustawy,
- wydawanie decyzji we wszystkich indywidualnych sprawach z zakresu
  administracji publicznej, należących do kompetencji Wójta w Jego imieniu,
- podejmowanie decyzji  w  zakresie  procedur określonych ustawą o zamówieniach 
  publicznych, w tym wobec ustaleń przedkładanych przez komisje przetargowe,
- w  zakresie  spraw  określonych  w  § 16  Zarządzenia Nr 6 / 04 Wójta  Gminy Turek 
  z dnia 3 marca 2004 roku w sprawie Regulaminu Organizacyjnego
  Urzędu Gminy Turek za wyjątkiem pkt. 11 § 16 Regulaminu,
- prowadzenia  postępowań   administracyjnych   w   sprawach   świadczeń rodzinnych 
  i zaliczek alimentacyjnych oraz wydawania decyzji w tych sprawach.
 
                                                                         §  3
Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Wójta Gminy.
 
                                                                           §  4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
                                                                                        Wójt Gminy Turek
 
                                                                                          /Jan Owczarek/
Lista wiadomości