2007

Zarządzenie Nr 44/07 Wójta Gminy Turek z dnia 17 października 2007 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2007 rok.


Zarządzenie Nr 44/07
Wójta  Gminy Turek
z dnia 17 października 2007 r.
                                                                                       
w sprawie  zmian w budżecie Gminy Turek na 2007 rok.

       Na podstawie  art. 188 ust.1  pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych  (Dz.U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 ze zmianami) oraz na podstawie § 9 ust. 2 Uchwały Rady Gminy Turek Nr V/54/07 z dnia 5 lutego 2007 r.  w sprawie uchwalenia budżetu  na 2007 r.
Wójt Gminy Turek  zarządza, co następuje:
 
§ 1                  
    
W uchwale  Nr V/54/07  Rady Gminy Turek z dnia  5 lutego 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2007 r. zmienionej :
-  Zarządzeniem Nr 11/07 Wójta Gminy Turek z dnia  28 lutego 2007 r.  w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2007 rok,
- Uchwałą Nr VIII/62/07 Rady Gminy Turek z dnia 26 kwietnia 2007 r.
- Zarządzeniem Nr  28/07  Wójta Gminy Turek z dnia 18 maja 2007r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2007 rok,
- Uchwałą Nr X/76/07 Rady Gminy Turek z dnia 26.09.2007r.  w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2007 rok
- Zarządzeniem Nr 41/07 Wójta Gminy Turek z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zmian w budżecie  Gminy Turek na 2007 r.

wprowadza się następujące zmiany:
 
1. W § 1  ust.  1 dochody budżetu gminy kwotę 15.061.132,54 zł. zastępuje się
    kwotą  15.079.692,54 zł.
2. W § 1 ust. 2 pkt. 1 dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej  i 
     innych zadań zleconych  ustawami kwotę  2.769.868,00 zł. zastępuje się kwotą 
     2.785.230,00 zł. , zgodnie z załącznikiem nr  1 do niniejszej uchwały.
3. W § 1 ust. 2 pkt. 2 dotacje celowe na realizację  własnych zadań bieżących gmin    
    kwotę 365.792,00  zł. zastępuje się  kwotą 368.990,00 zł.
4. W § 2 ust.  1  wydatki budżetu gminy kwotę 15.735.215,31  zł. zastępuje się 
     kwotą   15.753.775,31  zł. 
5. W § 2 ust. 2 pkt. 1  wydatki bieżące kwotę  12.638.957,37 zł.  zastępuje się kwotą
    12.657.517,37 zł.
6. W § 2 ust. 4 pkt. 1 wydatki związane z realizacją  zadań z zakresu  administracji 
    rządowej  i innych zadań zleconych  ustawami kwotę  2.769.868,00 zł. zastępuje 
    się kwotą   2.785.230,00 zł.
7. W załączniku Nr 1 „dochody ” do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany,  w  następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:
 
       a) w planie dochodów  wprowadza  się:
dz. 751 rozdz. 75108 § 2010    kwotę   12.862,00 zł.
 
       b) w planie  dochodów   zwiększa  się:
dz. 750  rozdz. 75011 § 2010 o  kwotę  2.500,00  zł. pl. po zm.   58.000,00zł.
dz. 852  rozdz. 85295 § 2030                 3.198,00 zł.                    66.140,00zł.
       
8 .W załączniku Nr 2 „ wydatki ” do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany, w   następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:
 
       a) w planie wydatków  wprowadza się: 
dz. 750 rozdz. 75011  §  4210   kwota      2.500,00 zł.
dz. 751 rozdz. 75108  §  3030                   6.840,00 zł.
dz. 751 rozdz. 75108  §  4110                      487,89 zł.
dz.751 rozdz. 75108  §  4120                          69,55 zł.
dz.751 rozdz. 75108  §  4170                     3.562,00 zł.
dz.751 rozdz. 75108  §  4210                     1.282,07 zł.
dz.751 rozdz. 75108  §  4410                        620,49 zł.
 
       b) w planie wydatków zwiększa się:
dz. 750 rozdz. 75023 § 4140 o kwotę   10.000,00 zł. pl. po zm.      12.000,00zł.
dz. 801 rozdz. 80110 § 4140                   2.200,00 zł.                        3.200,00zł.
dz. 801 rozdz. 80110 § 4170                   1.500,00 zł.                        9.840,00zł.
dz. 801 rozdz. 80110 § 4370                   1.000,00 zł.                        3.000,00zł.
dz. 801 rozdz. 80195 § 4300                 33.000,00 zł.                      47.500,00zł.
dz. 852 rozdz. 85219 § 4700                   1.000,00 zł.                        2.000,00zł.
dz. 852 rozdz. 85295 § 3110                   3.198,00 zł.                    101.140,00zł.
 
       c) w planie wydatków  zmniejsza się:
dz. 750  rozdz. 75023 § 4110                 10.000,00 zł.                  148.000,00zł.
dz. 758 rozdz.  75818 § 4810                 33.000,00 zł.                    20.100,00zł.
dz. 801  rozdz. 80110 § 4300                   1.500,00 zł.                      6.500,00zł.
dz. 801 rozdz.  80110 § 4350                   2.200,00 zł.                      2.200,00zł.
dz. 801 rozdz.  80110 § 4410                   1.000,00 zł.                      4.000,00zł.
dz. 852 rozdz.  85219 § 4410                   1.000,00 zł.                      2.000,00zł.
        
 
§  2
 
Zarządzenie  wchodzi w życie z dniem podjęcia .   
 
 

                                                                                       Wójt Gminy Turek
                                                                                         /-/Jan Owczarek
                                                                                     
               
 

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 44/07
Wójta Gminy Turek
z dnia 17.10.2007r.
 
 
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2007 r.
dz. rozdz. § Nazwa Dotacje Wydatki
010   Rolnictwo i łowiectwo 43.108,00 43.108,00
 01095  Pozostała działalność 43.108,00 43.108,00
  2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących  z zakresu administracji  rządowej oraz innych  zadań zleconych  gminie ustawami 43.108,00 
  4430 Różne opłaty i składki  42.262,76
  4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych  845,24
     
750   Administracja publiczna  58.000 58.000
 75011  Urzędy wojewódzki 58.000 58.000
  2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących  z zakresu administracji  rządowej oraz innych  zadań zleconych  gminie ustawami 58.000 
  4010 wynagrodzenia osobowe pracowników  41.071,50
  4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne  3.900
  4110 składki na ubezpieczenia społeczne  8.000
  4120 składki na fundusz pracy  1.000
  4210 zakup materiałów i wyposażenia  2.500,00
  4440 odpisy na z.f.ś.s.  1528,50
751   Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 14.022 14.022
 75101  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli  i ochrony prawa  1.160 1.160
  2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących  z zakresu administracji  rządowej oraz innych  zadań zleconych  gminie ustawami 1.160 
  4110 składki na ubezpieczenia społeczne  77,54
  4120 składki na Fundusz Pracy  11,03
  4170 wynagrodzenia bezosobowe  450,00
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia  621,43
 75108  Wybory do Sejmu i Senatu 12.862 12.862
  2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących  z zakresu administracji  rządowej oraz innych  zadań zleconych  gminie ustawami 12.862 
  3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych  6.840,00
  4110 składki na ubezpieczenia społeczne  487,89
  4120 składki na Fundusz Pracy  69,55
  4170 wynagrodzenia bezosobowe  3.562,00
  4210 zakup materiałów i wyposażenia  1.282,07
  4410 podróże służbowe krajowe  620,49
852   Pomoc społeczna 2.670.100 2.670.100
 85212  Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz ubezpieczenia społeczne 2.607.900 2.607.900
  2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących  z zakresu administracji  rządowej oraz innych  zadań zleconych  gminie ustawami 2.607.900 
  3110 świadczenia społeczne  2.529.590
  4010 wynagrodzenia osobowe pracowników  30.000
  4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne  2.500
  4110 składki na ubezpieczenia społeczne  23.700
  4120 składki na Fundusz Pracy  800
  4170 wynagrodzenia bezosobowe  5.000
  4210 zakup materiałów i wyposażenia  10.000
  4300 zakup usług  5.010
  4440 odpisy na z.f.ś.s.  1300
 85213  Składki na ubezp.zdrowotne opł..za osoby  pobier.niektóre  świadczenia z pomocy społ. 7.400 7.400
  2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących  z zakresu administracji  rządowej oraz innych  zadań zleconych  gminie ustawami 7.400 
  4130 Składki na ubezp.zdrowotne  7.400
 85214  Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne 54.800 54.800
  2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących  z zakresu administracji  rządowej oraz innych  zadań zleconych  gminie ustawami 54.800 
  3110 świadczenia społeczne  54.800
   RAZEM 2.785.230 2.785.230
 
II. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2007 r.
dz.
 rozdz. § Nazwa Plan
750   
Administracja  publiczna 24.000
 
75011  
Urzędy wojewódzkie
 24.000
  
2350 
dochody budżetu państwa  związane z realizacją  zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego 24.000
 

Uzasadnienie
do Zarządzenia  Nr  41/07
Wójta Gminy Turek
z dnia   28 września 2007 roku
 
 
W Zarządzeniu Nr 44/07 Wójta Gminy Turek  z dnia 17 października 2007  roku  wprowadzono zmiany , zwiększając planowane dochody budżetu o kwotę 18.560,00 zł. i plan dochodów na 2007 rok po zmianach wynosi  15.079.692,54 zł.

Powyższe zmiany spowodowane są  wprowadzeniem dotacji  celowych na realizację zadań  z zakresu administracji rządowej  i innych zadań zleconych  ustawami  w :
- dz. 750 rozdz. 75011 § 2010 kwota 2.500,00 zł.
- dz. 751 rozdz. 75108 § 2010 kwota 12.862,00 zł.
oraz zwiększeniem  dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin :
- dz. 852 rozdz. 85295 § 2030 kwota  3.198,00 zł.
 
Plan wydatków na 2007 rok zwiększono o kwotę  18.560,00 zł. i plan  po zmianach wynosi  15.753.775,31 zł.

Zwiększono planowane wydatki związane z  realizacją zadań  z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami oraz  wydatki bieżące.

Dokonano przeniesień planu wydatków między paragrafami  w ramach działu w Gimnazjum, GOPS i administracji

Rozdysponowano rezerwę budżetową w kwocie   33.000,00 zł.  z przeznaczeniem na zwrot kosztów kształcenia  młodocianych pracowników.

Pozostała rezerwa budżetowa w kwocie  20.100,00 zł.
 
Lista wiadomości