2007

Zarządzenie Nr 29/07 Wójta Gminy Turek z dnia 30 maja 2007 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Chlebowie

Zarządzenie Nr 29/07
Wójta Gminy Turek
z dnia 30 maja 2007 r.
 
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej
w Chlebowie

Na podstawie art. 36a ust. 1, 2, 3, i 8 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz.U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 ze zmianami) oraz art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591) Wójt Gminy Turek zarządza, co następuje:

§ 1
Powierza się stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Chlebowie  Pani Jolancie Junkiert na okres pięciu lat szkolnych, tj. od dnia 01 września 2007 r. do dnia 31 sierpnia 2012 roku.
 
§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01 września 2007 roku.
 
 
                                                                                                   Wójt

                                                                                           /Jan Owczarek/
Lista wiadomości