2007

Zarządzenie Nr 32/07 Wójta Gminy Turek z dnia 30 maja 2007 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania

Zarządzenie Nr 32/07
Wójta Gminy Turek
z dnia 30 maja 2007 r.
 
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  w trybie zapytania o cenę

Na podstawie art. 19, art. 20 i art. 21 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z  2006 r. Nr 164 poz. 1163 z póżniejszymi zmianami), Wójt Gminy Turek ustala, co następuje:

§ 1
Powołuje się Komisję Przetargową, zwaną dalej Komisją w następującym składzie:
1. Tomasz Józefowicz   -  Przewodniczący,
2. Wiesława Kolenda    -  Członek
3. Katarzyna Skotarek  -  Członek
 

§ 2
Zadaniem Komisji jest przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na:
„Przewóz dzieci i młodzieży szkół podstawowych i gimnazjum plus kadra pedagogiczna oraz bagaże na kolonie letnie do Ośrodka Wczasowego „Wierna” w Bocheńcu oraz powrotny przewóz z Bocheńca do Turku”.
 
§ 3
1. Komisja pracuje zgodnie z regulaminem stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
2. Komisja ulega rozwiązaniu z dniem zakończenia postępowania.
 
§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
                                                                                            Wójt Gminy Turek
 
                                                                                              /Jan Owczarek/
 
 
 
 
 
 
Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 32/07
Wójta Gminy Turek
z dnia 30 maja 2007 r.
 
Regulamin pracy Komisji Przetargowej, powołanej w celu przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne

§ 1

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o „ustawie” rozumie się przez to ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2006 r., Nr 164, poz. 1163 z póżniejszymi zmianami).
 
§ 2

Komisja Przetargowa ma charakter doraźny i powołana jest w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne – zgodnie z § 2 Zarządzenia Wójta Gminy Turek w sprawie powołania Komisji.
 
§ 3

W skład Komisji powołuje się osoby wymienione w § 1 Zarządzenia Wójta Gminy Turek w sprawie powołania Komisji.
 
§ 4

1. Komisja podlega Wójtowi Gminy.
2. Członkowie Komisji są powoływani i odwoływani przez Wójta.
3. Pracami Komisji kieruje jej Przewodniczący.
 
§ 5

1. Członkowie Komisji składają pisemne oświadczenia, zgodnie z art. 17 ust. 2 ustawy.
2. Członkowie Komisji podlegają wykluczeniu z postępowania o zamówienie publiczne w przypadku zaistnienia okoliczności o jakich mowa w art. 17 ust. 1 ustawy.
3. Wyłączenie następuje wskutek złożenia stosownego oświadczenia przez osobę podlegającą wyłączeniu albo wskutek decyzji Przewodniczącego Komisji.
4. Decyzję o wyłączeniu Przewodniczącego podejmuje Wójt Gminy.
5. Wójt Gminy powołuje nowego Przewodniczącego Komisji, może też powołać nowego członka Komisji na miejsce innego wyłączonego z postępowania.
6. Decyzje, w sprawach o których mowa wyżej podejmowane są na piśmie i niezwłocznie doręczane Przewodniczącemu Komisji oraz członkom Komisji, których dotyczą bezpośrednio.
 
§ 6
 
Do zadań i obowiązków Komisji należy :
1. Przedstawienie propozycji wyboru udzielenia zamówienia publicznego do zatwierdzenia wójtowi.
2. Przygotowanie projektu Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
3. Udzielanie wyjaśnień dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
4. Prowadzenie dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
5. Publiczne otwarcie ofert.
6. Dokonanie oceny ofert.
7. Przygotowanie propozycji wyboru oferty najkorzystniejszej bądź wystąpienie o unieważnienie postępowania.
8. Rozpatrywanie protestów.
9. Przedłożenie dokumentacji całościowej z przeprowadzonego postępowania wraz z umową do zatwierdzenia i podpisania.

§ 7

Przy zastosowaniu kryteriów opisanych wzorami Komisja dokonuje oceny ofert wypełniając zbiorcze zestawienie oceny ofert i zbiorcze uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty.
 
§ 8

Komisja dokonuje oceny ofert pod względem:
1. Spełniania warunków i zasad określonych w ustawie i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
2. Zgodności wszystkich żądanych przez Zamawiającego dokumentów i oświadczeń.
3. Błędów formalnych i materialnych.
 
§ 9

Komisja odrzuca ofertę jeżeli występuje jedna z przesłanek zawarta w art. 89 ustawy.
 
§ 10

Komisja występuje z wnioskiem o unieważnienie przetargu, gdy:
1. Nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu, z zastrzeżeniem pkt. 2 i 3;
2. W postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę nie złożono co najmniej dwóch ofert niepodlegających odrzuceniu;
3. W postępowaniu prowadzonym w trybie aukcji elektronicznej wpłynęły mniej niż dwa wnioski o dopuszczenie do udziału w aukcji elektronicznej albo nie zostały złożone oferty przez co najmniej dwóch wykonawców;
4. Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
5. W przypadkach, o których mowa w art. 91 ust. 5, zostały złożone oferty dodatkowe o tej samej treści;
6. Wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia  nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć;
7. Postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego.
 
§ 11

1. Jeżeli wymagane będą w trakcie postępowania wiadomości specjalne, Przewodniczący Komisji zwróci się z wnioskiem do Wójta Gminy o zasięgnięcie opinii biegłych (rzeczoznawców).
2. Biegły może przedstawić swoją opinię na piśmie lub brać udział w pracach Komisji z głosem doradczym.
3. Do biegłych stosuje się przepisy art. 17 ustawy.
 
§ 12

Członkowie Komisji obowiązani są wykonywać powierzone im zadania ze szczególną starannością – mając na uwadze obowiązujące przepisy prawa i interesy Zamawiającego.
 

                                                                                   Wójt Gminy Turek
 
                                                                                     /Jan Owczarek/
Lista wiadomości