2007

Zarządzenie Nr 28/07 Wójta Gminy Turek z dnia 18 maja 2007 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2007 rok

Zarządzenie Nr 28/07
Wójta  Gminy Turek
z dnia 18 maja  2007 r.
                                                                                       
w sprawie  zmian w budżecie Gminy Turek na 2007 rok

Na podstawie  art. 188 ust.1  pkt. 1i 2  ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych    (Dz.U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 ze zmianami) oraz na podstawie § 9 ust. 2 Uchwały Rady Gminy Turek Nr V/54/07 z dnia 5 lutego 2007 r.  w sprawie uchwalenia budżetu  na 2007 r.
Wójt Gminy Turek  zarządza, co następuje :
                                                                           §  1                   
    
W uchwale  Nr V/54/07  Rady Gminy Turek z dnia  5 lutego 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2007 r. zmienionej :
-  Zarządzeniem Nr 11/07 Wójta Gminy Turek z dnia  28 lutego 2007 r.  w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2007 rok,
-  Uchwałą Nr VIII/62/07 Rady Gminy Turek z dnia 26 kwietnia 2006 r.
wprowadza się następujące zmiany:
1. W § 1  ust.  1 dochody budżetu gminy kwotę 14.718.703,00 zł. zastępuje się
    kwotą 14.789.933,00 zł.
2. W § 1 ust. 2 pkt. 1 dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji 
    rządowej i innych zadań zleconych ustawami  kwotę  2.730.760,00 zł. zastępuje  
    się   kwotą 2.773.868,00 zł.,zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego 
    zarządzenia
3. W § 1 ust. 2 pkt. 2 dotacje  celowe na realizację  własnych zadań bieżących  gmin 
   kwotę  241.037,00 zł. zastępuje się kwotą  269.159,00 zł.

4.  W § 2 ust.  1  wydatki budżetu gminy kwotę 15.300.024,37 zł. zastępuje się 
     kwotą    15.371.254,37  zł.
5.  W § 2 ust. 2 pkt. 1 wydatki bieżące kwotę 12.595.024,37 zł. zastępuje się kwotą 
     12.666.254,37 zł.
  
6.  W § 2 ust. 4 pkt. 1  wydatki związane z realizacją zadań  z zakresu administracji 
     rządowej i innych zadań zleconych  ustawami kwotę 2.730.760,00 zł. zastępuje 
     się kwotą  2.773.868,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego 
     zarządzenia.
7. W załączniku Nr 1 „dochody ” do uchwały budżetowej wprowadza   
    się zmiany,  zwiększając dochody budżetu o kwotę  71.230,00 zł.
    w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:
    a) w planie dochodów wprowadza się :
         dz. 010 rozdz. 01095 § 2010  kwotę 43.108,00 zł.
    b) w planie  dochodów  zwiększa  się:
       dz. 852 rozdz. 85295 § 2030 o  kwotę 28.122,00  zł. pl. po zm. 56.822,00zł.
       
8 .W załączniku Nr 2 „wydatki” do uchwały budżetowej wprowadza 
    się zmiany, zmniejszając wydatki budżetu o kwotę 71.230,00 zł.         
    w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

a) w planie wydatków  wprowadza  się : 
dz. 010 rozdz. 01095 § 4430 kwotę    42.262,76 zł.
dz. 010 rozdz. 01095 § 4740 kwotę         845,24 zł.
b) w planie wydatków zwiększa się :
dz. 801 rozdz. 80110 § 4750 o kwotę      300,00 zł. pl. po zm.         800,00zł.
dz. 801 rozdz. 80146 § 4410 o kwotę   1.700,00 zł.                      8.700,00zł.
dz. 852 rozdz. 85295 § 3110 o kwotę 28.122,00 zł.                    91.822,00zł.
         
c) w planie wydatków  zmniejsza się :
dz. 801 rozdz. 80110 § 4270 o kwotę    300,00 zł. pl. po zm.            1.700,00zł.
dz. 801 rozdz. 80146 § 4700               1.700,00 zł.                          17.120,00zł.
 
§  2
Zarządzenie  wchodzi w życie z dniem podjęcia.   
 

                                                                         Wójt Gminy Turek
    
                                                                           /Jan Owczarek/
 
 
Lista wiadomości