2007

Zarządzenie Nr 33/07 Wójta Gminy Turek z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie: wniesienia wkładu pieniężnego w zamian za objęcie kolejnych udziałów przez Gminę Turek w Spółce z ograniczoną od

ZARZĄDZENIE  Nr  33/07
WÓJTA GMINY TUREK 
z dnia  14 czerwca 2007 r.

w sprawie: wniesienia wkładu pieniężnego w zamian za objęcie kolejnych udziałów przez Gminę Turek w Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością „Oświetlenie Uliczne i Drogowe” z siedzibą w Kaliszu
 
Na podstawie art.30 ust.1ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 ze zmianami: z 2002r. Dz.U. Nr 23, poz.220, Dz. U. Nr 62, poz. 558, Dz. U. Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Dz..U. Nr  80 ,poz.717, Dz. U. Nr 162, poz. 1568; z 2004 Dz.U. Nr 153 poz.1271, Dz.U. nr 116 poz.1203, Nr 214 poz.1806; z 2005 r. Dz.U. Nr 172 poz.1441, z 2006 Dz.U. Nr 17 poz.128, Dz.U. Nr 175 poz.1457, Nr 181 poz.1337, z 2007 r. Nr 48 poz.327) oraz § 2 Uchwały NR XXVI/150/005 Rady Gminy Turek z dnia 17 czerwca 2005r.w sprawie objęcia dodatkowych udziałów przez Gminę Turek w Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością „ Oświetlenie Uliczne i Drogowe ” z siedzibą w Kaliszu oraz określenia zasad wnoszenia wkładów na podwyższony kapitał zakładowy Spółki, z a r z ą d z a m , co następuje:
 
§ 1
W celu podwyższenia kapitału zakładowego Spółki „Oświetlenie Uliczne i Drogowe” Spółka. z o.o. z siedzibą w Kaliszu wnosi się wkład pieniężny o wartości brutto 106.200,00 złotych (słownie: sto sześć tysięcy dwieście złotych 00/100) celem wykonania urządzeń elektroenergetycznych służących oświetleniu ulicznemu oraz drogowemu w miejscowości Korytków i Dzierżązna  oraz wykonania projektów budowlanych na budowę oświetlenia ulicznego w miejscowościach Cisew, Obrzębin,Turkowice i w zamian obejmuje kolejne udziały o wartości nominalnej 1.000 zł. każdy.
 
§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 

                                                                                        Wójt Gminy Turek

                                                                                          /Jan Owczarek/
Lista wiadomości