2007

Zarządzenie Nr 35/07 Wójta Gminy Turek z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie urzędowego publikatora teleinformatycznego Biuletynu informacji Publicznej Urzędu Gminy Turek

Zarządzenie Nr 35 / 07
Wójta Gminy Turek
z dnia 10 lipca 2007 r.
 
w sprawie urzędowego publikatora teleinformatycznego Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Turek
 
Na podstawie art.33 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001  Nr  142 , poz. 1591  z  późniejszymi  zmianami), art.9  ust.2  ustawy z dnia 6  września  2001 r. o dostępie do informacji publicznej ( Dz. U. Nr 112 ,  poz. 1198 z późniejszymi zmianami)  oraz § 15 rozporządzenia   Ministra   Spraw   Wewnętrznych i Administracji  z  dnia 18 stycznia 2007 r. w  sprawie Biuletynu Informacji Publicznej  (Dz. U.  Nr.10, poz. 68) - zarządza się, co następuje:

§ 1.
Ustala się Regulamin publikowania informacji w Biuletynie Informacji Publicznej – Gminy Turek w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.
Odpowiedzialnymi za realizację zarządzenia są Pracownicy oraz Koordynator ds. Biuletynu Informacji Publicznej przy współpracy Administratora Sieci Informatycznej, (informatyka) w Urzędzie Gminy Turek

§ 3.
Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy przy pomocy Koordynatora w Urzędzie Gminy Turek.

§ 4.
Traci moc zarządzenie nr 7/06 Wójta Gminy Turek z dnia 27 czerwca 2006r. w sprawie wdrożenia urzędowego serwisu internetowego BIP w Urzędzie Gminy Turek.

§ 5.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
                                                                                                  Wójt Gminy Turek
                                                                                       
                                                                                                    /Jan Owczarek/
                                                            
 
 
 
 
 
 
Załącznik do
Zarządzenia Nr 35/07
Wójta Gminy Turek
z dnia 10 lipca 2007 r.
 

REGULAMIN
publikowania w Biuletynie Informacji Publicznej – Gminy Turek
 
 
 
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.
1. Niniejszy Regulamin określa zasady umieszczania informacji w Biuletynie Informacji Publicznej – Gminy Turek.
2. Dostęp do BIP uzyskuje się ze strony internetowej pod adresem:
http://bip.gmina.turek.pl. lub ze strony głównej portalu Urzędu Gminy: www.gmina.turek.pl.
§ 2.
Użyte w regulaminie określenia oznaczają:
1) Pracownicy – pracownicy Urzędu Gminy Turek, dostarczyciele informacji publicznej, których zadania określa § 6 Regulaminu.
2) Koordynator w Gminie Turek – Wyznaczony pracownik Urzędu Gminy Turek, którego zadania określają § 4 i 5 Regulaminu.
3) BIP – Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Turek.
4) ASI – Administrator Sieci Informatycznej w Urzędzie Gminy Turek (informatyk).
 

OPIS ZASAD I SPOSOBU PUBLIKOWANIA DANYCH

§ 3.
1. Publikowanie danych BIP odbywa się poprzez przeglądarkę internetową, po zalogowaniu Koordynatora.
2. Każda informacja zawarta na stronie internetowej BIP może podlegać edycji przez Koordynatora.
3.Informacja publiczna na stronach BIP pochodzi bezpośrednio od pracownika Urzędu Gminy, który ją wytworzył.
4. Każdy publikowany dokument w BIP zawiera informację o osobie, która ją wprowadziła oraz informację o osobie odpowiedzialnej merytorycznie za wytworzenie tego dokumentu.
                                                                                                          
5.Każdy publikowany w BIP dokument zawiera także informację o dacie publikacji oraz o czasie i zakresie wprowadzenia zmian.
6.Zakres publikowanych informacji BIP regulują obowiązujące w tym zakresie przepisy prawne.
 
 
ZADANIA KOORDYNATORA DS. BIP W URZĘDZIE GMINY TUREK
 
§ 4.
1. Koordynator odpowiada za określenie struktury BIP w postaci ilości i rodzajów linków przeznaczonych do wypełniania treścią.
2.Koordynnator prowadzi konsultacje merytoryczne dla pracowników w zakresie kształtu BIP dla Gminy Turek.
3.Koordynator w porozumieniu z Sekretarzem przygotowuje projekty zmian do niniejszego zarządzenia.
4.Koordynator przyjmuje wszelkie uwagi i wnioski od pracowników w Urzędzie Gminy Turek dotyczące funkcjonowania BIP.
5.Koordynator współpracuje z ASI, w szczególności w zakresie szkoleń, spraw techniczno-informatycznych oraz wdrażania nowych funkcjonalności w ramach BIP.
6.Koordynator wraz  z ASI odpowiada za zapoznanie wszystkich pracowników Urzędu Gminy z metodologią przekazywania informacji przeznaczonych do publikacji oraz metodologią publikowania danych w BIP Gminy Turek oraz z powyższym Regulaminem.
7.Do Koordynatora stosuje się odpowiednio przepisy § 6 oraz § 7 dotyczący obowiązku publikacji informacji, w tym o zadaniach lub o procedurach oraz o stanie procedur zgodnie z zakresem własnych czynności służbowych.
§ 5.
1.Koordynator odpowiada za publikacje informacji przekazywanych przez pracowników.
2.Koordynator posiada login i hasło, pozwalające na edycję stron BIP Urzędu Gminy Turek.
3.Koordynator obowiązany jest chronić przydzielony mu login i hasło dostępu do stron edycyjnych biuletynu przed nieuprawnionym użyciem.
4.Koordynator odpowiada za publikowanie do BIP tylko informacji właściwie sformatowanych.
5.Przekazywanie treści informacji publicznej udostępnianej na stronach podmiotowych BIP odbywa się za pośrednictwem nośnika elektronicznego (dyskietka, płyta CD) lub za pośrednictwem istniejącej sieci informatycznej w Urzędzie Gminy Turek. Informacje winny być podpisane nazwiskiem osoby odpowiedzialnej merytoryczne za ich wytworzenie.
            
                                                      
ZADANIA PRACOWNIKÓW
 
§ 6.
1.Pracownicy odpowiadają za właściwe merytoryczne przygotowanie informacji do publikacji i terminowe ich dostarczenie Koordynatorowi, a także odpowiadają za układ graficzny treści udostępnianej na stronach podmiotowych BIP.
2. Pracownicy odpowiedzialni są za przygotowywanie aktualizacji przekazanych wcześniej do publikacji informacji publicznych.
3. Pracownicy mają obowiązek informować Koordynatora i Sekretarza Gminy o konieczności wprowadzenia zmian w strukturze BIP.
4.Pracownicy Urzędu Gminy Turek, którzy na swoich stanowiskach pracy redagują i przygotowują informacje przeznaczone do publikacji w BIP w szczególności, takie jak:
- uchwały Rady Gminy Turek,
- zarządzenia Wójta Gminy Turek,
- ogłoszenia o przetargach organizowanych przez Urząd Gminy Turek,
- o rozstrzygnięciach tych przetargów,
- protokoły z posiedzeń Rady Gminy Turek,
- obwieszczenia,
- wszelkie informacje umieszczane na tablicy ogłoszeń w Urzędzie, a wytworzone w Urzędzie Gminy,
- inne dokumenty przeznaczone do publicznego udostępnienia,
- procedury załatwianych spraw,
mają obowiązek przekazania do publikacji wytworzonych dokumentów w formie  elektronicznej Koordynatorowi.
5.Obowiązek i terminowość przekazywania dokumentów wyszczególnionych w § 6.4 spoczywa wyłącznie na samodzielnych stanowiskach Urzędu Gminy Turek.
6.Jeśli informacja przeznaczona do przekazywania nadawana jest drogą sieciową należy natychmiast poinformować o tym Koordynatora odpowiedzialnego za publikację w BIP.
7. W formie papierowej przyjmowane będą jedynie oświadczenia majątkowe, oraz dokumenty których udostępnienie  na stronach podmiotowych BIP wymaga użycia skanera.
8.Kierownicy i samodzielne stanowiska sprawujące nadzór nad przekazywaniem informacji do BIP mają obowiązek dopilnować, aby każdy dokument przed przekazaniem do publikacji był odpowiednio zredagowany.
 
Lista wiadomości