2007

Zarządzenie Nr 37/07 Wójta Gminy Turek z dnia 24 września 2007 r.w sprawie ustanowienia pełnomocnika Wójta Gminy Turek do spraw wyborów

Zarządzenie Nr 37 / 07
Wójta Gminy Turek
z dnia 24 września 2007 r.
 
w sprawie ustanowienia pełnomocnika Wójta Gminy Turek do spraw wyborów.
 
Na podstawie art. 8 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Dz. U. Nr 23, poz. 220, Dz.U. Nr 62, poz.558, Dz.U. Nr 113, poz.984, Dz.U. Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Dz.U. Nr 80, poz.717, Dz.U. Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Dz.U. Nr 102, poz.1055, Dz.U. Nr 116, poz.1203, z 2005 r. Dz.U. Nr 172, poz.1441, z 2006 r. Dz.U. Nr 17, poz.128, Dz.U. Nr 181, poz.1337, z 2007r. Dz.U. Nr 48, poz.327, Dz. U. Nr 138, poz.974) art. 56 ust.1 oraz ust. 3 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001r. – Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej ( Dz. U. Nr 46, poz. 499, Dz. U. Nr 74, poz.786, Dz. U. Nr 154, poz.1802 z 2002 r. Dz.U. Nr 14, poz.128, Dz.U. Nr 127, poz.1089, Dz.U. z 2003 r. Dz. U. Nr 57, poz.507, Dz.U. Nr 130, poz.1188, z 2004 r. Nr 25, poz. 219, z 2005 r. Dz.U. Nr 140, z 2006 r. Dz. U. Nr 218, poz.1592, z 2007 r. Dz. U. Nr 112, poz.766) w związku z art. 23 ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (tekst jednolity z 2003 r. Dz.U. Nr 159, poz. 1547, z 2004 r. Dz. U. Nr 25, poz.219, Dz.U. Nr 102, poz.1055, Dz. U. Nr 167, poz.1760, Dz. U. Nr 95, poz.602, Nr 160, poz.1060, z 2006 r. Dz.U. 17, poz.126, Dz. U. Nr 34, poz. 242, Dz. U. Nr 146, poz.1055, Dz.U. Nr 159, poz.1127, Dz.U. Nr 218, poz.1592, z 2007 r. Dz.U. Nr 48, poz.327, Dz.U. Nr 112, poz.766) zarządzam, co następuje:
 
§ 1.
Pod nieobecność dotychczasowego pełnomocnika do spraw wyborów – urzędnika wyborczego w osobie Sekretarza Gminy Turek ustanawiam w zastępstwie podinspektora w Urzędzie Gminy Turek Panią Ewelinę Orligóra, pełnomocnikiem Wójta Gminy Turek do spraw wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczpospolitej Polskiej, które odbędą się w dniu 21 października 2007 r.
 
§ 2.
Urzędnik Wyborczy zapewnia obsługę administracyjną komisji wyborczych oraz będzie realizował inne zadania wyborcze na obszarze Gminy Turek.
 
§ 3.
Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Wójta.
 
§ 4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 

§ 5.
Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Turek przez okres 7 dni.
 
 

     
                                                                                                      Wójt Gminy Turek
                                                                                                       /-/ Jan Owczarek
  
Lista wiadomości