2007

Zarządzenie Nr 39/07 Wójta Gminy Turek z dnia 25 wrzesnia 2007 r. w sprawie powołania komisji w celu zniszczenia dokumentu zawierającego informacje niejawne.

Zarządzenie Nr 39/07
Wójta Gminy Turek
z dnia 25.09.2007r.

w sprawie powołania komisji w celu zniszczenia dokumentu zawierającego informacje niejawne.
 
Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) zarządzam, co następuje:
 
§ 1
 
W celu zniszczenia załącznika nr 4 oraz opracowanego na jego podstawie własnego załącznika do planu operacyjnego powołuję komisję w składzie:
Przewodniczący – Zofia Pękacz
Członek komisji – Barbara Grzelak
Członek komisji – Katarzyna Skotarek
 
§ 2
 
Czynności określone w § 1 należy dokonać w dniu wejścia w życie niniejszego zarządzenia, a po jej dokonaniu należy sporządzić protokół na tę okoliczność.
 
§ 3
 
Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącemu komisji.
 
§ 4
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                                                                   Wójt Gminy Turek
                                                                                                  /-/ Jan Owczarek
 
 
Lista wiadomości