2007

Zarządzenie Nr 40/07 Wójta Gminy Turek z dnia 27.09.2007 r. w sprawie przekazania informacji podległym jednostkom organizacyjnym o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków na 2007 rok.


Zarządzenie Nr 40/07
Wójta Gminy Turek
z dnia 27.09.2007 r.
 
w sprawie przekazania informacji podległym jednostkom organizacyjnym o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków na 2007 rok.
 
Na podstawie art. 186 ust.1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r.- o finansach publicznych ( Dz.U. z  2005 r. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami) Wójt Gminy Turek zarządza, co następuje:

§ 1
 
1. W związku z Zarządzeniem Nr 28/07 Wójta Gminy Turek z dnia 18.05.07r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2007 r. oraz podjętą Uchwałą Nr X/76/07 Rady Gminy Turek z dnia 26.09. 2007 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2007 rok, Wójt Gminy Turek, informuje podległe jednostki budżetowe o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków na 2007 rok zgodnie z następującymi załącznikami:
- załącznik nr 1 w zakresie dochodów i wydatków realizowanych przez Urząd Gminy Turek ,
- załącznik nr 2 w zakresie dochodów i wydatków realizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Turku,
 -załącznik nr 3 w zakresie dochodów i wydatków realizowanych przez Gimnazjum w Żukach ,
- załącznik nr 4 w zakresie dochodów i wydatków realizowanych przez Szkołę Podstawową w Cisewie ,
- załącznik nr 5 w zakresie dochodów i wydatków realizowanych przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Słodkowie ,
- załącznik nr 6 w zakresie dochodów i wydatków realizowanych przez Szkołę Podstawową w Kaczkach Średnich ,
- załącznik nr 7 w zakresie dochodów i wydatków realizowanych przez Szkołę Podstawową w Chlebowie ,
- załącznik nr 8 w zakresie dochodów i wydatków realizowanych przez Szkołę Podstawową w Turkowicach ,
- załącznik nr 9 w zakresie dochodów i wydatków realizowanych przez Szkołę Podstawową w Żukach .

2. Na podstawie powyższych informacji kierownicy poszczególnych jednostek organizacyjnych  zobowiązani są do sporządzenia  planów finansowych  jednostki i przekazania  w terminie 14 dni do  Wójta Gminy Turek w celu ich zatwierdzenia .

3. W przypadku zmiany planu finansowego należy zwrócić się z pismem do Wójta Gminy określając sposób proponowanych zmian. Z chwilą otrzymania informacji o przyjętych propozycjach i podjętej uchwale lub zarządzeniu o zmianie, można wydatkować środki.
 
§ 2
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
                                                                                                                  Z up. Wójta
                                                                                                          /-/ Tomasz Józefowicz
                                                                                                                 Zastępca Wójta
 
 

 
Lista wiadomości