2007

Zarządzenie Nr 42/07 Wójta Gminy Turek z dnia 28.09.2007 r.w sprawie przekazania informacji podległym jednostkom organizacyjnym o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków na 2007 rok.

 
Zarządzenie Nr 42/07
Wójta Gminy Turek
z dnia 28.09.2007 r.

w sprawie przekazania informacji podległym jednostkom organizacyjnym o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków na 2007 rok.
 
 
Na podstawie art. 186 ust.1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca  2005r. r. - o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r.  Nr 249, poz. 2104 ze zmianami)
Wójt Gminy Turek  zarządza, co następuje:
 

 § 1
 
1.W związku z Zarządzeniem Nr 41/07 Wójta Gminy Turek z dnia 28.09.2007r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2007 r., Wójt Gminy Turek, informuje  podległe jednostki budżetowe o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków  na 2007 rok zgodnie z następującymi załącznikami :
 
-załącznik nr 1 w zakresie dochodów i wydatków  realizowanych przez Urząd Gminy Turek ,
-załącznik nr 2 w zakresie dochodów i wydatków  realizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Turku,
-załącznik nr 3 w zakresie dochodów i wydatków realizowanych przez   Gimnazjum w Żukach ,
-załącznik nr 4  w zakresie dochodów i wydatków realizowanych  przez Szkołę Podstawową w Cisewie ,
-załącznik nr 5 w zakresie dochodów i wydatków realizowanych  przez Zespół Szkolno-Przedszkolny  w Słodkowie ,
-załącznik nr 6 w zakresie dochodów i wydatków  realizowanych przez Szkołę Podstawową w Kaczkach Średnich ,
-załącznik nr 7 w zakresie dochodów i wydatków realizowanych przez Szkołę Podstawową  w Chlebowie ,
-załącznik nr 8 w zakresie dochodów i wydatków realizowanych przez Szkołę Podstawową  w Turkowicach ,
-załącznik nr 9 w zakresie dochodów i wydatków realizowanych przez Szkołę Podstawową w Żukach .

2.Na podstawie powyższych informacji  kierownicy poszczególnych jednostek organizacyjnych  zobowiązani są do sporządzenia  planów finansowych  jednostki i przekazania  w terminie 14 dni do  Wójta Gminy Turek w celu ich zatwierdzenia .

3.W przypadku zmiany planu finansowego należy zwrócić się z pismem  do Wójta Gminy określając sposób  proponowanych zmian . Z chwilą otrzymania informacji  o przyjętych propozycjach  i podjętej uchwale  lub zarządzeniu o zmianie, można  wydatkować środki.
 

 § 2
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
                                                                                      Wójt Gminy Turek
                                                                                       /-/ Jan Owczarek
 
 
 
Do pobrania:
 
 

 
Lista wiadomości