2007

Zarządzenie nr 43 /2007Wójta Gminy Turek z dnia 16.10.2007 r.w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

 
Zarządzenie nr 43 /2007
Wójta Gminy Turek
z dnia 16.10.2007 r.
 
w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

       Na podstawie art. 19, art. 20 i art. 21 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 164., poz. 1163 z późniejszymi zmianami),
Wójt Gminy Turek ustala co następuje:
 
§ 1
 
Powołuje się Komisję Przetargową, zwaną dalej komisją w następującym składzie:
1.Tomasz Józefowicz - Przewodniczący
2.Katarzyna Skotarek - Sekretarz Komisji
3.Wiesława Kolenda - Członek
4.Mariusz Graczyk - Członek
 
§ 2
 
Zadaniem komisji jest przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 211.000 euro na:
„Zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2007/2008”.
 
§ 3
 
Komisja pracuje zgodnie z regulaminem stanowiącym Załącznik nr 1 do nn. Zarządzenia, ulega rozwiązaniu z dniem zakończenia postępowania.

§ 4
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 
                                                                                            Wójt Gminy Turek
                                                                                            /-/ Jan Owczarek
 
 
 
 

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr  43/2007.
Wójta Gminy Turek  z dnia 16.10.2007 r.
 
 
Regulamin pracy Komisji Przetargowej, powołanej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne.

§ 1

Ilekroć w Regulaminie mowa jest o „ustawie” rozumie się przez to ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2006 r.,  Nr 164, poz. 1163 z późniejszymi zmianami).

§ 2

Komisja przetargowa ma charakter doraźny i powołana jest w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne – zgodnie z  § 2 Zarządzenia Wójta Gminy Turek w sprawie powołania komisji.
 
§ 3

W skład komisji powołuję się osoby wymienione w § 1  Zarządzenia Wójta Gminy Turek w sprawie powołania komisji.

§ 4

1.Komisja podlega Wójtowi Gminy.
2.Członkowie komisji są powoływani i odwoływani przez Wójta Gminy.
3.Pracami komisji kieruje jej przewodniczący.
 
§ 5
 
1.Członkowie komisji składają pisemne oświadczenia, zgodnie z art.17  ust.2 ustawy.
2.Członkowie komisji podlegają wyłączeniu z postępowania o zamówienie publiczne w przypadku zaistnienia okoliczności o jakich mowa w art. 17 ustawy.
3.Wyłączenie następuje wskutek złożenia stosownego oświadczenia przez osobę podlegającą wyłączeniu albo wskutek decyzji Przewodniczącego Komisji.
4.Decyzję o wyłączeniu Przewodniczącego podejmuje Wójt Gminy.
5.Wójt Gminy powołuje nowego Przewodniczącego Komisji, może też powołać nowego członka Komisji na miejsce innego wyłączonego z postępowania.
6.Decyzje w sprawach o których mowa wyżej podejmowane są na piśmie i niezwłocznie doręczane Przewodniczącemu Komisji oraz członkom Komisji, których dotyczą bezpośrednio.
 
§ 6
 
Do zadań i obowiązków Komisji należy:
1.Przedstawienie propozycji wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego do zatwierdzenia wójtowi.
2.Przygotowanie projektu Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
3.Udzielanie wyjaśnień dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
4.Prowadzenie dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
5.Publiczne otwarcie ofert.
6.Dokonanie oceny ofert.
7.Przygotowanie propozycji wyboru oferty najkorzystniejszej bądź wystąpienie o unieważnienie postępowania.
8.Rozpatrywanie protestów.
9.Przedłożenie dokumentacji całościowej z przeprowadzonego postępowania wraz z umową do zatwierdzenia i podpisania.
 
§ 7
 
Przy zastosowaniu kryteriów opisanych wzorami komisja dokonuje oceny wypełniając zbiorcze zestawienie oceny ofert i zbiorcze uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty.
 
§ 8
 
Komisja dokonuje oceny ofert pod względem:
1.Spełniania warunków i zasad określonych w ustawie i specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
2.Zgodności wszystkich żądanych przez Zamawiającego dokumentów i oświadczeń.
3.Błędów formalnych i materiałowych.
 
§ 9
 
Komisja odrzuca ofertę jeżeli występuje jedna z przesłanek zawarta w art. 89 ustawy.
 
§ 10
 
Komisja występuje z wnioskiem o unieważnienie przetargu, gdy:

1.Nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu, z zastrzeżeniem pkt. 2 i 3;
2.W postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę nie złożono co najmniej dwóch ofert niepodlegających odrzuceniu;
3.W postępowaniu prowadzonym  w trybie aukcji elektronicznej wpłynęły mniej niż dwa wnioski o dopuszczenie udziału do udziału w aukcji elektronicznej albo nie zostały złożone oferty przez co najmniej dwóch wykonawców;
4.Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
5.W przypadkach, o których mowa w art.91 ust. 5, zostały złożone oferty dodatkowe o tej samej treści;
6.Wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć;
7.Postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego.
 
§ 11
 
1.Jeżeli wymagane będą w trakcie postępowania wiadomości specjalne, przewodniczący komisji zwróci się z wnioskiem do Wójta Gminy o zasięgniecie opinii biegłych (rzeczoznawców).
2.Biegły może przedstawić swoja opinię na piśmie lub brać udział w pracach komisji z głosem doradczym.
3.Do biegłych stosuje się przepisy art. 17 ustawy.
 
§ 12
 
Członkowie Komisji obowiązani są wykonywać powierzone im zadania ze szczególną starannością – mając na uwadze obowiązujące przepisy prawa i interesy Zamawiającego.
 
 

 
Lista wiadomości