2007

Zarządzenie Nr 41/07 Wójta Gminy Turek z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2007 rok.


Zarządzenie Nr 41/07
Wójta  Gminy Turek
z dnia 28 września 2007 r.
                                                                                       
w sprawie  zmian w budżecie Gminy Turek na 2007 rok.
 
       Na podstawie  art. 188 ust.1  pkt. 1i 2  ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych  (Dz.U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 ze zmianami) oraz na podstawie § 9 ust. 2 Uchwały Rady Gminy Turek Nr V/54/07 z dnia 5 lutego 2007 r.  w sprawie uchwalenia budżetu  na 2007 r.
Wójt Gminy Turek  zarządza, co następuje:
 
§  1      
             
    
W uchwale  Nr V/54/07  Rady Gminy Turek z dnia  5 lutego 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2007 r. zmienionej :
-  Zarządzeniem Nr 11/07 Wójta Gminy Turek z dnia  28 lutego 2007 r.  w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2007 rok,
- Uchwałą Nr VIII/62/07 Rady Gminy Turek z dnia 26 kwietnia 2007 r.
- Zarządzeniem Nr  28/07  Wójta Gminy Turek z dnia 18 maja 2007r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2007 rok,
- Uchwałą Nr X/76/07 Rady Gminy Turek z dnia 26.09.2007r.  w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2007 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. W załączniku Nr 1 „dochody ” do uchwały budżetowej wprowadza   
    się zmiany,   w   następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej :
 
    a) w planie dochodów zwiększa się :
         dz. 854 rozdz. 85415 § 2030 o kwotę   51.985,00 zł. pl. po zm.  96.522,00zł.
    b)  w planie  dochodów  zmniejsza  się:
        dz. 801 rozdz. 80101 § 2030 o  kwotę 51.985,00  zł. pl. po zm.  38.528,00zł.
       
2 .W załączniku Nr 2 „ wydatki ” do uchwały budżetowej wprowadza 
    się zmiany, w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:
 
a) w planie wydatków  wprowadza  się: 

dz. 801 rozdz. 80101 § 4700  kwota       600,00 zł.
dz. 801 rozdz. 80146 § 4300  kwota       110,00 zł.
dz. 854 rozdz. 85415 § 3260  kwota  51.985,00 zł.
dz. 921 rozdz. 92195 § 4170  kwota    1.500,00 zł.
dz. 921 rozdz. 92195 § 4430  kwota       150,00 zł.
 
b) w planie wydatków zwiększa się:

dz. 750 rozdz. 75023 § 4170 o kwotę   8.000,00 zł. pl. po zm.       38.000,00zł.
dz. 750 rozdz. 75023 § 4300                20.000,00 zł.                        79.900,00zł.
dz. 750 rozdz. 75023 § 4350                 1.000,00 zł.                          3.000,00zł.
dz. 801 rozdz. 80101 § 4170                 2.000,00 zł.                        21.560,00zł.
dz. 801 rozdz. 80101 § 4210                 3.100,00 zł.                        99.213,00zł.
dz. 801 rozdz. 80101 § 4300                 9.500,00 zł.                        53.370,00zł.
dz. 801 rozdz. 80101 § 4370                 2.000,00 zł.                        11.000,00zł.
dz. 801 rozdz. 80101 § 4410                   500,00 zł.                          6.400,00zł.
dz. 801 rozdz. 80101 § 4430                   200,00 zł.                          8.450,00zł.           
dz. 801 rozdz. 80101 § 4750                   500,00 zł.                          4.800,00zł.
dz. 801 rozdz. 80103 § 4040                   200,00 zł.                        12.738,00zł.
dz. 801 rozdz. 80104 § 4210                1.000,00 zł.                          5.500,00zł.
dz. 801 rozdz. 80104 § 4370                   500,00 zł.                          1.000,00zł. 
dz. 801 rozdz. 80110 § 4750                   500,00 zł.                          1.300,00zł.
dz. 801 rozdz. 80146 § 4700                2.000,00 zł.                        19.120,00zł.
dz. 854 rozdz. 85412 § 4210                2.100,00 zł.                          8.600,00zł.
dz. 854 rozdz. 85412 § 4300                3.300,00 zł.                        63.300,00zł.
dz. 900 rozdz. 90002 § 4300                3.000,00 zł.                          8.000,00zł.
 
c) w planie wydatków  zmniejsza się:

dz. 750 rozdz. 75023 § 4210 o kwotę     4.000,00 zł. pl. po zm.     50.985,00zł.
dz. 750 rozdz. 75023 § 4270                  5.000,00 zł.                        5.000,00zł.
dz. 750 rozdz. 75023 § 4370                  5.000,00 zł.                      31.000,00zł.
dz. 750 rozdz. 75023 § 4700                15.000,00 zł.                        5.000,00zł.
dz. 758 rozdz. 75818 § 4810                19.900,00 zł.                      53.100,00zł.
dz. 801 rozdz. 80101 § 3260                51.985,00 zł.                                 0   zł.
dz. 801 rozdz. 80101 § 4240                     500,00 zł.                        6.000,00zł.
dz. 801 rozdz. 80101 § 4270                  2.900,00 zł.                        6.868,00zł.
dz. 801 rozdz. 80101 § 4740                     500,00 zł.                        3.760,00zł.
dz. 801 rozdz. 80103 § 4240                     200,00 zł.                        2.300,00zł.
dz. 801 rozdz. 80104 § 4240                  1.000,00 zł.                        1.000,00zł.
dz. 801 rozdz. 80104 § 4260                     500,00 zł.                      11.000,00zł.
dz. 801 rozdz. 80110 § 4210                     500,00 zł.                        9.000,00zł.
dz. 801 rozdz. 80146 § 4210                  2.000,00 zł.                        5.000,00zł.
dz. 801 rozdz. 80146 § 4410                     110,00 zł.                        8.590,00zł.
dz. 921 rozdz. 92195 § 4210                  1.650,00 zł.                        3.850,00zł.
 
 
 
§  2
 
 
Zarządzenie  wchodzi w życie z dniem podjęcia.   
 

                                                                                       Wójt Gminy Turek
                                                                                        /Jan Owczarek/
                                                                                    
 
 

Uzasadnienie
do Zarządzenia  Nr  41/07
Wójta Gminy Turek
z dnia 28 września 2007 roku
 
 
       W Zarządzeniu Nr 41/07 Wójta Gminy Turek  z dnia 28 września 2007  roku wprowadzono zmiany , w klasyfikacji  dotacji celowej na realizację  własnych zadań bieżących gmin, ujętej w Uchwale  Nr  X/76/07 Rady Gminy Turek  z dnia 26.09.07 w dz. 801 rozdz. 80101 § 2030 kwota 51.985,00 zł., zmienionej na dz. 854 rozdz. 85415 § 2030. Stosownej zmiany dokonano w klasyfikacji wydatków w tym zakresie.

       Dokonano przeniesień w planie wydatków pomiędzy  paragrafami w danym rozdziale w administracji, oświacie ,  wypoczynku letnim , gospodarce odpadami i  kulturze.

Rozdysponowano rezerwę budżetową w kwocie   19.900,00 zł. , w tym:
- 14.500,00 zł.  bieżące utrzymanie Szkoły Podstawowej w Chlebowie
 -  5.400,00 zł.  kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku  dzieci i młodzieży szkolnej.

Pozostała rezerwa budżetowa w kwocie  53.100,00 zł.
 
Lista wiadomości