2007

Zarządzenie Nr 47/07 Wójta Gminy Turek z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie projektu budżetu gminy Turek na 2008 rok.

 
Zarządzenie Nr 47/07
Wójta Gminy Turek
z dnia 15 listopada 2007 r.

w sprawie projektu budżetu gminy Turek  na 2008 rok.

       Na podstawie art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8  marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z  2001 r. Dz.U. Nr 142 poz. 1591 ze zm.), oraz art. 179, 180 i 181 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.)
Wójt Gminy Turek zarządza co następuje:
 
§ 1
Ustala się projekt budżetu gminy Turek na 2008 rok stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
Do projektu budżetu dołącza się objaśnienia w brzmieniu  załącznika Nr 2, Prognozę łącznej kwoty długu na koniec roku budżetowego 2008 i lata następne w brzmieniu załącznika Nr 3 i informację o stanie mienia komunalnego w brzmieniu załącznika Nr 4.
 
§ 2
Przedkłada się projekt budżetu na 2008 rok Radzie Gminy Turek oraz  Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.
 
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
       
 
                                                     
                                                                                       Wójt Gminy Turek
                                                                                        /-/ Jan Owczarek
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lista wiadomości