2007

Zarządzenie Nr 46/07Wójta Gminy Turek z dnia 7 listopada 2007 r. w sprawie przekazania informacji podległym jednostkom organizacyjnym o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków na 2007 rok

Zarządzenie  Nr 46/07
Wójta Gminy Turek
z dnia  07.11.2007 r.


w sprawie przekazania informacji podległym jednostkom organizacyjnym o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków na 2007 rok.

Na podstawie art. 186 ust.1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca  2005r. r. - o finansach publicznych(Dz.U. z 2005 r.  Nr 249, poz. 2104 ze zmianami)
Wójt Gminy Turek  zarządza, co następuje:

§ 1

1.W związku z Zarządzeniem Nr 44/07 Wójta Gminy Turek z dnia 17.10.2007r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2007 r., Uchwałą Nr XI/79/07 Rady Gminy Turek z dnia 29.10.2007 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2007 r i Zarządzeniem Nr 45/07 Wójta Gminy Turek z dnia 7.11.2007r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2007 r., Wójt Gminy Turek, informuje  podległe jednostki budżetowe o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków  na 2007 rok zgodnie z następującymi załącznikami:

-załącznik nr 1 w zakresie dochodów i wydatków  realizowanych przez Urząd Gminy Turek ,
-załącznik nr 2 w zakresie dochodów i wydatków  realizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Turku,
-załącznik nr 3 w zakresie dochodów i wydatków realizowanych przez   Gimnazjum w Żukach ,
-załącznik nr 4 w zakresie dochodów i wydatków realizowanych  przez Szkołę Podstawową w Cisewie ,
-załącznik nr 6 w zakresie dochodów i wydatków  realizowanych przez Szkołę Podstawową w Kaczkach Średnich ,
-załącznik nr 7 w zakresie dochodów i wydatków realizowanych przez Szkołę Podstawową  w Chlebowie ,
-załącznik nr 8 w zakresie dochodów i wydatków realizowanych przez Szkołę Podstawową  w Turkowicach ,
-załącznik nr 9 w zakresie dochodów i wydatków realizowanych przez Szkołę Podstawową w Żukach .


2. Na podstawie powyższych informacji kierownicy poszczególnych jednostek organizacyjnych zobowiązani są do sporządzenia  planów finansowych  jednostki i przekazania  w terminie 14 dni do  Wójta Gminy Turek w celu ich zatwierdzenia .


3. W przypadku zmiany planu finansowego należy zwrócić się z pismem do Wójta Gminy określając sposób proponowanych zmian. Z chwilą otrzymania informacji o przyjętych propozycjach i podjętej uchwale lub zarządzeniu o zmianie, można wydatkować środki.

 §  2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia .

 

 

                                                                                          Wójt Gminy

                                                                                      /-/ Jan Owczarek

 

 

Do pobrania:

Załączniki do Zarządzenia Nr 46/07

 


 

Lista wiadomości