2007

Zarządzenie Nr 45/07 Wójta Gminy Turek z dnia 7 listopada 2007 r.w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2007 rok.


Zarządzenie Nr 45/07
Wójta Gminy Turek
z dnia 7 listopada 2007 r.
                                                                                       
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2007 rok.
 
       Na podstawie art. 188 ust.1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 ze zmianami) oraz na podstawie § 9 ust. 2 Uchwały Rady Gminy Turek Nr V/54/07 z dnia 5 lutego 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2007 r.

Wójt Gminy Turek zarządza, co następuje:
 
§ 1
    

W uchwale Nr V/54/07 Rady Gminy Turek z dnia 5 lutego 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2007 r. zmienionej:

- Zarządzeniem Nr 11/07 Wójta Gminy Turek z dnia 28 lutego 2007 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2007 rok,
- Uchwałą Nr VIII/62/07 Rady Gminy Turek z dnia 26 kwietnia 2007 r.
- Zarządzeniem Nr 28/07 Wójta Gminy Turek z dnia 18 maja 2007r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2007 rok,
- Uchwałą Nr X/76/07 Rady Gminy Turek z dnia 26.09.2007r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2007 rok
- Zarządzeniem Nr 41/07 Wójta Gminy Turek z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2007 r.
- Uchwałą Nr XI/79/07 Rady Gminy Turek z dnia 29.10.2007r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2007 rok.

wprowadza się następujące zmiany:
 
1. W § 1 ust. 1 dochody budżetu gminy kwotę 15.316.592,54 zł. zastępuje się kwotą 15.475.487,54 zł.
2. W § 1 ust. 2 pkt. 1 dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami kwotę 2.785.230,00 zł. zastępuje się kwotą 2.833.667,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
3. W § 1 ust. 2 pkt. 2 dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin kwotę 368.990,00 zł. zastępuje się kwotą 479.448,00 zł.
4. W § 2 ust. 1 wydatki budżetu gminy kwotę 15.990.675,31 zł. zastępuje się kwotą 16.149.570,31 zł. 
5. W § 2 ust. 2 pkt. 1 wydatki bieżące kwotę  12.657.517,37 zł. zastępuje się kwotą 12.816.412,37 zł.
6. W § 2 ust. 4 pkt. 1 wydatki związane z realizacją  zadań z zakresu  administracji rządowej  i innych zadań zleconych  ustawami kwotę  2.785.230,00 zł. zastępuje się kwotą 2.833.667,00 zł.

7. W załączniku Nr 1 „dochody ” do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany, zwiększając dochody budżetu o kwotę 158.895,00 zł.  w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:
 
a) w planie dochodów  wprowadza  się:
dz. 801 rozdz. 80195 § 2030    kwotę   63.261,00  zł.
 
b) w planie dochodów zwiększa  się:
dz. 010  rozdz. 01095 § 2010 o  kwotę 48.437,00  zł. pl. po zm. 91.545,00 zł.
dz. 854  rozdz. 85415 § 2030                47.197,00  zł.                 143.719,00 zł.       

8 .W załączniku Nr 2 „ wydatki ” do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany, zwiększając wydatki budżetu o kwotę 158.895,00 zł. w  następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:
 
a) w planie wydatków wprowadza się: 
dz. 700 rozdz. 70005  §  4430   kwota      3.000,00 zł.
dz. 801 rozdz. 80195  §  4240                   3.122,00 zł.
dz. 852 rozdz. 85219  §  4280                      900,00 zł.
 
b) w planie wydatków zwiększa się:
dz. 010 rozdz. 01095 § 4430 o kwotę 47.487,25 zł.  pl. po zm.89.750,01zł.
dz. 010 rozdz. 01095 § 4740                    949,75 zł.                     1.794,99zł.                                        
dz. 801 rozdz. 80195 § 4300               60.139,00 zł.                107.639,00zł.
dz. 854 rozdz. 85415 § 3240               47.059,00 zł.                  96.596,00zł.
dz. 854 rozdz. 85415 § 3260                    138,00 zł.                  52.123,00zł.
 
c) w planie wydatków  zmniejsza się:
dz. 700  rozdz. 70005 § 4270                 3.000,00 zł.                      1.600,00zł.
dz. 852 rozdz.  85219 § 4410                    900,00 zł.                      1.100,00zł.     
        
§  2
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.   
 
 

                                                                                    Wójt Gminy Turek
                                                                                    /-/ Jan Owczarek
 
 
 

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 45/07
Wójta Gminy Turek
z dnia 7 listopada 2007 roku
 
     W Zarządzeniu Nr 45/07 Wójta Gminy Turek  z dnia  7 listopada 2007  roku  wprowadzono zmiany, zwiększając planowane dochody budżetu o kwotę 158.895,00 zł. i plan dochodów na 2007 rok po zmianach wynosi  15.475.487,54 zł.

Powyższe zmiany spowodowane są  wprowadzeniem dotacji  celowej na realizację zadań  z zakresu administracji rządowej  i innych zadań zleconych  ustawami  w:
- dz. 010 rozdz. 01095 § 2010 kwota 48.437,00 zł. oraz zwiększeniem  dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin :
- dz. 801 rozdz. 80195 § 2030 kwota  63.261  zł. w tym:  3.122,00 zł. zakup lektur do szkół,  44.150,00 zł. monitoring w szkołach, 15.989,00 zł. przygotowanie zawodowe.
- dz. 854 rozdz. 85415 § 2030 kwota  47.197,00 zł. , w tym:  47.059,00 zł. stypendia, 138,00 podręczniki i mundurki.
Plan wydatków na 2007 rok zwiększono o kwotę 158.895,00 zł. i plan  po zmianach wynosi  16.149.570,31 zł.

Zwiększono planowane wydatki związane z  realizacją zadań  z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami oraz  wydatki bieżące.

Dokonano przeniesień planu wydatków między paragrafami  w ramach działu w  gospodarce mieszkaniowej i  GOPS
 
 
 Do pobrania:
 
Lista wiadomości