2007

ZARZĄDZENIE NR 48/07 Wójta Gminy Turek z dnia 26 listopada 2007 roku w sprawie przygotowania i zapewnienia działania gminnego systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach oraz gminnego system

 
ZARZĄDZENIE NR 48/07
Wójta Gminy Turek
z dnia 26 listopada  2007 roku
 
w sprawie przygotowania i  zapewnienia  działania gminnego systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach oraz gminnego systemu wykrywania i alarmowania w Gminie Turek.
 
 
       Na  podstawie  § 3  pkt  6  rozporządzenia  Rady  Ministrów  z dnia  25  czerwca  2002 r. w sprawie   szczegółowego  zakresu  działania  Szefa  Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin (Dz.U. Nr 96, poz.850)oraz w związku z Zarządzeniem Nr 159/07 Wojewody  Wielkopolskiego z dnia 18  września 2007r, w sprawie przygotowania  i zapewnienia działania  wojewódzkiego  systemu  wczesnego ostrzegania  o zagrożeniach oraz wojewódzkiego systemu  wykrywania  i  alarmowania w  województwie wielkopolskim, Zarządzeniem Nr  35/07 Starosty Tureckiego z dnia 2 listopada 2007r w sprawie przygotowania i zapewnienia  działania  powiatowego systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach oraz powiatowego  systemu  wykrywania  i alarmowania  w  powiecie  tureckim  zarządza się co następuje:
 
§ 1
W celu   zapewnienia  uzyskania   informacji  o  zagrożeniach oraz ostrzegania i alarmowania ludności w sytuacji  ich  wystąpienia, tworzy się na terenie gminy  Turek:
1.system wczesnego ostrzegania (SWO) – funkcjonujący  w  czasie  pokoju;
2.system  wykrywania i alarmowania (SWA)- działający w stanie kryzysu i stanie wojny.
 
§ 2
Do  głównych  zadań realizowanych w ramach działań systemów należą w szczególności:
1. wykrywanie, rozpoznawanie i monitorowanie zagrożeń, umożliwiające natychmiastowe stwierdzenie  wzrostu poziomu zagrożenia w oparciu o przyjęte normy i standardy krajowe;
2. powiadamianie właściwych organów administracji publicznej o zagrożeniach;
3. ostrzeganie i alarmowanie ludności o zagrożeniach oraz informowanie o zasadach zachowania się przed  i w trakcie ich wystąpienia;
4. zabezpieczenie obiegu informacji  za pośrednictwem dostępnych środków łączności;
5. opracowywanie ocen eksperckich stanu zagrożenia i przygotowania  zaleceń postępowania ochronnego;
6. doradztwo specjalistyczne w zakresie ograniczania zasięgu  i skutków oddziaływania zagrożeń;
7. wprowadzenie przedsięwzięć dotyczących  ochrony przed zagrożeniami i związanych z tym stanów alarmowych zgodnie z procedurami określonymi w Wykazie Przedsięwzięć Narodowego Systemu  Pogotowia  Kryzysowego;
8. uruchamianie działań interwencyjnych;
 
§ 3
1. W  skład  gminnego  SWO  wchodzą :
1)Gminne Centrum  Zarządzania  Kryzysowego  GCZK;
2)OSP z terenu gminy
3)Komenda Powiatowa Policji – nadzorowana przez Komendanta Powiatowego Policji
4)Powiatowa Inspekcja Weterynaryjna
5)Sołtysi

2. Jednostki i instytucje wchodzące w skład SWO zobowiązuje się do  wzajemnej wymiany informacji  uzyskanych  w  toku  własnej  działalności statutowej, mających  bezpośredni lub pośredni  związek z wystąpieniem  zagrożeń ludności lub  środowiska. Włączenie  jednostek i instytucji  do SWO nie  zmienia  ich  służbowego  podporządkowania i zakresu realizowanych  zadań.
3. Schemat  organizacyjny SWO oraz  obiegu  informacji przedstawia  załącznik nr 1
 
§ 4
1. Elementy  organizacyjne  gminnego SWA  stanowią:
1)Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego
2)Zespół Zarządzania Kryzysowego
3)Stały dyżur
4)Drużyna  wykrywania i alarmowania  
2. Schemat organizacyjny SWA oraz obiegu informacji przedstawia załącznik nr 2
 
§ 5
Dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania SWA, należy jego  elementom organizacyjnym nadać status  formacji  obrony  cywilnej, lub  obsady  tych  elementów reklamować od  obowiązku  czynnej  służby  wojskowej  w razie  mobilizacji i w czasie wojny.
 
§ 6
1. Informacje  uzyskane w ramach działania systemów, dotyczące występowania  zagrożeń wymagających  podjęcia szczególnych działań, w tym  ostrzegania i alarmowania ludności, organy  i jednostki  organizacyjne wymienione w  § 3  ust. 1 i § 4 ust. 1, niezwłocznie przekazują do właściwego  centrum zarządzania  kryzysowego.
2. Każde  centrum  zarządzania  kryzysowego   informuje  o posiadanych lub  uzyskanych danych o zagrożeniach  centra funkcjonujące na  wyższym  lub  niższym szczeblu administracji  publicznej.
 
 § 7
Za  przygotowanie elementów  organizacyjnych  systemów do realizacji zadań, o których mowa w § 2, odpowiedzialne  są w zakresie swoich kompetencji organy i jednostki organizacyjne  je tworzące, w szczególności  przez:
1. działania  planistyczne, organizacyjne i szkoleniowe dotyczące:
a) aktualizacji danych o potencjalnych źródłach  zagrożeń w ramach planu reagowania kryzysowego,
b) doskonalenia  procedur podnoszenia gotowości tych systemów – stosownie do poziomu  zagrożeń,
c) doskonalenia sposobów i procedur współdziałania w zakresie  monitoringu; prognozowania, rozpoznawania i oceny sytuacji  zagrożeń;
d) organizacji i utrzymania łączności oraz wymiany informacji o zagrożeniach w warunkach pokoju lub stanach nadzwyczajnych.;
e) tworzenia warunków do preferencyjnego przekazy informacji w systemach,
f) doskonalenia procedur uruchamiania i wdrażania zadań z wykazu Przedsięwzięć Narodowego  Systemu Pogotowia Kryzysowego;
2. organizowanie szkoleń i doskonalenie osób funkcyjnych w zakresie;wiedzy o właściwościach źródeł zagrożeń , systemów ochrony przed zagrożeniami, sposobów i metodyki dokonywania pomiarów, oceny sytuacji ,usuwania skutków oraz prawnych rozwiązań  ochrony przed  zagrożeniami;
3. organizowanie oraz prowadzenie ćwiczeń i treningów sprawdzających i doskonalących funkcjonowanie tych  systemów i procedur oraz udział w takich ćwiczeniach i treningach.
 
§ 8
Organy administracji  publicznej, tworzące elementy SWA wymienione w § 4 ust.1 zorganizują ścisłą współpracę z elementami  krajowego systemu wykrywania skażeń i alarmowania odpowiednio do swojego obszaru działania.
 
 § 9
Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego  stanowi integralną część składową Stanowiska  kierowania Wójta Gminy Turek.
 
§ 10
Rozwinięcie  SWA  następuje w przypadku wprowadzenia stanu gotowości  obronnej państwa czasu kryzysu oraz stanu gotowości obronnej państwa czasu wojny, a także w celu przeprowadzenia ćwiczeń i treningów sprawdzających i doskonalących funkcjonowanie systemu  przez:
1) wojewodę – szefa obrony cywilnej województwa – na terenie co najmniej dwóch powiatów lub obszarze całego województwa;
2) starostę – szefa obrony cywilnej powiatu- na terenie co najmniej dwóch gmin lub obszarze całego powiatu;
3) wójta – szefa obrony cywilnej gminy na  całym terenie gminy;
 
§ 11
1. Do przekazywania ustalonych dla syren, dźwiękowych sygnałów  alarmowych, należy wykorzystywać powiatowy radiowy  system włączania  syren (RSWS) oraz syreny uruchamiane  ręcznie na terenie gminy.
2) W celu sprawdzenia  stanu technicznego urządzeń  alarmowych, w czwarty czwartek każdego miesiąca, o godzinie 1200, należy przeprowadzić głośną próbę syren, stosowany  sygnał – dźwięk ciągły, modulowany trwający 1 minutę.
3) Wykorzystanie sygnałów alarmowych i komunikatów ostrzegawczych  w ramach treningów i ćwiczeń systemów  możliwe jest po ogłoszeniu tego faktu przez właściwe terytorialnie organy administracji publicznej, z 24 – godzinnym wyprzedzeniem w środkach masowego przekazu i w sposób  zwyczajowo przyjęty n danym  terenie. Ogłoszenie powinno zawierać informację o zakresie i zasięgu terytorialnym prowadzonego treningu i ćwiczenia.
 
§ 12
Wykonanie  zarządzenia oraz nadzór nad przygotowaniem systemów do realizacji zadań oraz wykonanie  dokumentów normujących organizację systemów oraz organizację treningów  dla elementów  systemów, powierza się  inspektorowi d/s wojskowo-obronnych Urzędu Gminy  w Turku.
 
§ 13
Zarządzenie  wchodzi w życie z dniem  podpisania.
 
 

                                                                                               Wójt
                                                                                      /-/ Jan Owczarek
 
 
Lista wiadomości