2007

Zarządzenie Nr 51/07 Wójta Gminy Turek z dnia 31 grudnia 2007 r. w sprawie przekazania informacji podległym jednostkom organizacyjnym o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków na 2007 rok.

Zarządzenie Nr 51/07
Wójta Gminy Turek
z dnia  31.12.2007 r.

w sprawie przekazania informacji podległym jednostkom organizacyjnym  o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków na 2007 rok.

      Na podstawie art. 186 ust.1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. r. - o finansach publicznych  (Dz.U. z 2005 r.  Nr 249, poz. 2104 ze zmianami)
Wójt Gminy Turek  zarządza, co następuje:


§ 1

1. W związku z Uchwałą Nr XII/89/07 Rady Gminy Turek z dnia 26.11.2007r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2007 r, Uchwałą Nr XIII/96/07 Rady Gminy Turek z dnia 28.12.2007r. w sprawie zmian w budżecie gminy Turek na 2007 r. i Zarządzeniem Nr 50/07 Wójta Gminy Turek z dnia 31.12..2007r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2007 r., Wójt Gminy Turek, informuje  podległe jednostki budżetowe o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków  na 2007 rok zgodnie z następującymi załącznikami:

- załącznik nr 1 w zakresie dochodów i wydatków  realizowanych przez Urząd Gminy Turek ,
- załącznik nr 2 w zakresie dochodów i wydatków  realizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Turku,
- załącznik nr 3 w zakresie dochodów i wydatków realizowanych przez   Gimnazjum w Żukach ,
- załącznik nr 4 w zakresie dochodów i wydatków realizowanych  przez Szkołę Podstawową w Cisewie ,
- załącznik nr 5 w zakresie dochodów i wydatków realizowanych  przez Zespół Szkolno-Przedszkolny  w Słodkowie ,
- załącznik nr 6 w zakresie dochodów i wydatków  realizowanych przez Szkołę Podstawową w Kaczkach Średnich ,
- załącznik nr 7 w zakresie dochodów i wydatków realizowanych przez Szkołę Podstawową  w Chlebowie ,
- załącznik nr 8 w zakresie dochodów i wydatków realizowanych przez Szkołę Podstawową  w Turkowicach ,
- załącznik nr 9 w zakresie dochodów i wydatków realizowanych przez Szkołę Podstawową w Żukach .


2. Na podstawie powyższych informacji kierownicy poszczególnych jednostek organizacyjnych zobowiązani są do sporządzenia planów finansowych jednostki i przekazania  w terminie 14 dni do  Wójta Gminy Turek w celu ich zatwierdzenia.

§  2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                                                  Wójt Gminy Turek

                                                                                                   /-/ Jan Owczarek

 

 Załączniki:


 

Lista wiadomości