2008

Zarządzenie Nr 26/08 Wójta Gminy Turek z dnia 21 października 2008 r. w sprawie powołania Komisji w celu przeprowadzenia negocjacji w sprawie udzielenia kredytu preferencyjnego

 
Zarządzenie Nr 26/08
Wójta Gminy Turek
z dnia 21 października 2008 r.
 
w sprawie powołania Komisji  w celu przeprowadzenia negocjacji  w sprawie udzielenia kredytu preferencyjnego
 
 
 
       Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142 , poz. 1591 z późn. zm.), Wójt Gminy Turek ustala co następuje:
 
 
§ 1
 
Powołuje się Komisję   w następującym składzie:
1. Tomasz Józefowicz - Przewodniczący
2. Wiesława Kolenda - Członek
3. Henryka Bąkowska - Członek
 
 
§ 2
 
Zadaniem komisji jest  przeprowadzenie  negocjacji, których przedmiotem zamówienia jest: uzyskanie kredytu na realizację zadania inwestycyjnego pn. Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z  ze ścieżką pieszo-rowerową w miejscowości  Żuki w wysokości 2.000.000,00 zł. z Banku Ochrony Środowiska S.A. Oddział Poznań, Oddział Operacyjny w Koninie.
 
 
§ 3
 
Komisja  ulega rozwiązaniu z dniem podpisania umowy z  bankiem.
 
 
§ 4
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 
                                                                                                Wójt
                                                                                        /-/ Jan Owczarek
 
 
Lista wiadomości