2008

Zarządzenie Nr 11/08 Wójta Gminy Turek z dnia 27 maja 2008 r. w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego w zamian za objęcie kolejnych udziałów przez Gminę Turek w Spółce z o.o. „Oświetlen

 
Zarządzenie Nr 11/08
Wójta Gminy Turek
z dnia 27 maja 2008 r.

w sprawie: wniesienia wkładu pieniężnego w zamian za objęcie kolejnych udziałów przez Gminę Turek w Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością „Oświetlenie Uliczne i Drogowe” z siedzibą w Kaliszu
 
       Na podstawie art.30 ust.1ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz § 2 Uchwały NR XXVI/150/005 Rady Gminy Turek z dnia 17 czerwca 2005 r. w sprawie objęcia dodatkowych udziałów przez Gminę Turek w Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością „Oświetlenie Uliczne i Drogowe” z siedzibą w Kaliszu oraz określenia zasad wnoszenia wkładów na podwyższony kapitał zakładowy Spółki, zarządzam, co następuje:
 
§ 1
 
W celu podwyższenia kapitału zakładowego Spółki „Oświetlenie Uliczne i Drogowe” Spółka z o.o. z siedzibą w Kaliszu wnosi się wkład pieniężny o wartości brutto 420 000 złotych (słownie: czterysta dwadzieścia tysięcy 00/100) celem wykonania urządzeń elektroenergetycznych służących oświetleniu ulicznemu oraz drogowemu i w zamian obejmuje kolejne udziały o wartości nominalnej 1.000 zł. każdy.
 
§ 2
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 
                                                                                                               Wójt Gminy Turek
                                                                                                                 /-/ Jan Owczarek

 
Lista wiadomości