2008

Zarządzenie Nr 5/08 Wójta Gminy Turek z dnia 3 marca 2008 r. w sprawie przekazania informacji podległym jednostkom organizacyjnym o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków na 2008 rok


Zarządzenie Nr 5/08
Wójta Gminy Turek
z dnia 3 marca 2008 r.

w sprawie przekazania informacji podległym jednostkom organizacyjnym o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków na 2008 rok
 
       Na podstawie art. 186 ust.1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych  (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami) Wójt Gminy Turek  zarządza, co następuje:

§ 1
 
1. W związku z podjętą Uchwałą Nr XIV/99/08 Rady Gminy Turek z dnia 29 stycznia 2008  r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Turek na 2008 rok, Wójt Gminy Turek, informuje  podległe jednostki budżetowe o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków  na 2008 rok zgodnie z następującymi załącznikami:
- załącznik nr 1 w zakresie dochodów   realizowanych przez Urząd Gminy Turek ,
- załącznik nr 2 w zakresie wydatków realizowanych przez Urząd Gminy Turek,
- załącznik nr 3 w zakresie dochodów i wydatków  realizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Turku,
- załącznik nr 4 w zakresie dochodów i wydatków realizowanych przez   Gimnazjum w Żukach,
- załącznik nr 5  w zakresie dochodów i wydatków realizowanych  przez Szkołę Podstawową w Cisewie,
- załącznik nr 6 w zakresie dochodów i wydatków realizowanych  przez Zespół Szkolno-Przedszkolny  w Słodkowie,
- załącznik nr 7 w zakresie dochodów i wydatków  realizowanych przez Szkołę Podstawową w Kaczkach Średnich,
- załącznik nr 8 w zakresie dochodów i wydatków realizowanych przez Szkołę Podstawową  w Chlebowie,
- załącznik nr 9 w zakresie dochodów i wydatków realizowanych przez Szkołę Podstawową  w Turkowicach,
- załącznik nr 10 w zakresie dochodów i wydatków realizowanych przez Szkołę Podstawową w Żukach.
2.   W budżecie została zaplanowana dotacja podmiotowa dla instytucji kultury – Biblioteka Publiczna Gminy Turek z siedzibą  w Słodkowie  w kwocie  65.500zł.
3. Na podstawie powyższych informacji kierownicy poszczególnych jednostek organizacyjnych zobowiązani są do sporządzenia  planów finansowych jednostki i przekazania  w terminie 14 dni do  Wójta Gminy Turek w celu ich zatwierdzenia.

4. W przypadku zmiany planu finansowego należy zwrócić się z pismem do Wójta Gminy określając sposób proponowanych zmian. Z chwilą otrzymania informacji o przyjętych propozycjach i podjętej uchwale lub zarządzeniu o zmianie, można  wydatkować środki.
 

§ 2
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

                                                                                                          Wójt Gminy Turek
                                                                                                           /-/ Jan Owczarek
 
 
Załączniki:
 

 
Lista wiadomości